เข้าสู่ระบบ

ด้านวินัยของข้าราชการ

 

ด้านวินัยของข้าราชการ  โทรศัพท์ 0 2590 1316  โทรสาร  0 2590 8589

ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์  ชวนิชกุล

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

หน่วยงาน : กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ : หลักกฎหมายมหาชน ,

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ , วินัยข้าราชการ   

-------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ยุพิน ตันวิสุทธิ์  ชวนิชกุล

ตำแหน่ง :  นิติกร 8 

หน่วยงาน : กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ : การอุทรณ์ ร้องทุกข์ , วินัยข้าราชการ 

-------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์

ตำแหน่ง : นิติกร 8 ว 

หน่วยงาน : กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  : วินัยข้าราชการ 

-------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : นายเสมอ กาฬภักดี  

ตำแหน่ง : นิติกร 7

หน่วยงาน : กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  : กฎหมายคณะกรรมการปราบปรามทุจริต 

และประพฤติมิชอบในวงราชการ , กฎหมายคณะกรรมการตรวจงบแผ่นดิน  

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข