เข้าสู่ระบบ

ด้านบริหารงานบุคคล

ด้านบริหารงานบุคคล   โทรศัพท์ 0 2590 1410  โทรสาร  0 2590 1424


ชื่อ-นามสกุล : นายดนุพงษ์ สาเขตร์ 

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หน่วยงาน :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ : การบริหารงานบุคคล 

------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.พรรณี ภัทรพงษ์พันธ์ 

ตำแหน่ง :  บุคลากร 8

หน่วยงาน :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  :  การสรรหา , ประเมินสำหรับสายงาน 1 , 2

------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ภาวนา เผือกผาสุก 

ตำแหน่ง : บุคลากร 8

หน่วยงาน :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  :  บรรจุแต่งตั้งระดับ 9 ขึ้นไป  ,

บรรจุแต่งตั้งระดับ 8 ลงมา , การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร

------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณวดี บัวสัมฤทธิ์ 

ตำแหน่ง : บุคลากร 8

หน่วยงาน :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  :  1. การจัดทำทะเบียนประวัติ

2. การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)

3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ข้าราชการ)

------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาพร ใจเอื้อ

ตำแหน่ง : บุคลากร 8

หน่วยงาน :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  :  การปรับโครงสร้าง , การกำหนดตำแหน่ง ,

การวางแผนกำลังคนและการกระจายกำลังคน

------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล สมร่าง

ตำแหน่ง : บุคลากร 8

หน่วยงาน :  กลุ่มบริหารงานบุคคล

ความเชี่ยวชาญ / ความสามารถพิเศษ  :  1. ระบบข้อมูลบุคคล

2. การพิจารณาคุณวุฒิและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข