องค์ความรู้ สป.

การจัดการความรู้ (KM) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  องค์ความรู้ (KM) ปี 2553                                                                                                          

ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

องค์ความรู้ที่ 1 ศูนย์พึ่งได้ 

องค์ความรู้ที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการรายงานผลผลิตของ ส่วนราชการ

การพัฒนาระบบข้อมูล 

- การจัดเก็บข้อมูล 

การรายงานผลการดำเนินงาน 


ประเด็นที่ 2 การพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

องค์ความรู้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการตรวจราชการ 


องค์ความรู้(KM)ที่เกี่ยวข้อง

  1. องค์ความรู้ภายในองค์กร
  2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร