เข้าสู่ระบบ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
กลุ่ม วิชาการ


ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาและแผนผังแนวคิดเพื่อส่งเสริมการคิออย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา 

หัวหน้าทีม   อาจารย์ กฤตพร สิริสม
สมาชิกทีม   ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ อ.พนัสยา วรรณวิไล อ.เสาวพกฤษ์ ชื่นเจริญ อ.อริสา จิตต์วิบูลย์

1. ความส าคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระบุ เหตุผลหรือความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผ ลและเป็นระบบ พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ประเด็นปัญหา ก่อนการตัดสินใจ ซึ่งต้องมีเจตนคติในการแสวงหาความรู้ (attitude of inquiry) สามารถจ าแนก
ข้อมูล และน าความรู้มาอนุมานได้ตรงความเป็นจริงและถูกต้องตามหลักวิชาการ จากการศึกษาที่ผ่านมา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและการ
ตัดสินใจทางคลินิก (Gardeman, Lux, & Jacko, 2013; พัทธยา, 2541 อ้างใน จันทรา, เนตรภา และศมนันท์,
2555) นอกจากนี้ยังส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่รู้ (อัจฉราพร และ ณัฐวรรณ , 2550) เพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (สุจินดา, 2548) ท าให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและกล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักวิเคราะห์ตนเอง (แน่ง
น้อย, 2547) ดังนั้นการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะช่วย
ให้นักศึกษาน าความรู้เชิงทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัยสภาพปัญหาสถานการณ์จริงบนคลินิกหรือใน
ชุมชน ตลอดจนสามารถปฏบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นผลลัพธ์ที่ปรา ถนา
และเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาพยาบาล

 

  อ่านเพิ่มเติม :: วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้    

แหล่งที่มา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข