เข้าสู่ระบบ

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร โดย นางณัฐินี ปั้นแตง

กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็คือนายแพทย์ รัฐบาลจึงได้จัดสรรทุนแพทย์ของรัฐบาลให้มารับราชการชดใช้ทุนในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ทุนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ในแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอกับการดูแลและรักษาประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากแพทย์ทุนต้องถูกไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารอีกก็จะทำให้โรงพยาบาลบางแห่งขาดแคลนแพทย์ที่จะดูแลรักษาประชาชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม: การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาล

กฎหมายค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางเกี่ยวกับค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนั้ ให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการ (ว 20/2555) หรือบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว 31/2555) มาใช้กำหนดเป็นบัญชีค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มใด ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใด จะได้รับค่าจ้างจำนวนเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามที่ กพส. กำหนดตามบัญชีแนบท้าย

อ่านต่อ ส่วนที่ 1  บัญชีแนบท้าย 1

อ่านต่อ ส่วนที่ 2  บัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพที่จะได้รับอัตราค่าจ้าง 1.2 เท่

อ่านต่อ ส่วนที่ 3  ตัวอย่างการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ ส่วนที่ 4  บทเฉพาะกาลและขั้นตอนการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ


กลุ่มบริหารงานบุคคล "สวัสดี" โทร. 02 590 1344, 02 590 1349-50

*ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมได้ที่  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html

ทำความรู้จักกับ "พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจำซึ่งเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนทั่วไปของหน่วยบริการในด้านงานเทคนิค งานบริการ งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขพิเศษ ได้แก่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของหน่วยบริการ หรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว และไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยบริการได้

อ่านเพิ่มเติม: ทำความรู้จักกับ "พนักงานกระทรวงสาธารณสุข"

การประเมินผลการปฏิบัติราชการว่าด้วยแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 banner
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวคิด “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญของส่วนราชการในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามหลักการระบบคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของข้าราชการต่อไป (ว ๒๐/๒๕๕๒) 

ทั้งนี้ กำหนดให้ประเมินอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ในส่วนของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ หน่วยงานอาจใช้วิธีที่หัวหน้าเป็นผู้ประเมินคนเดียว หรือใช้วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา (ผู้ประเมินหลายคน) และจะต้องเลือกมาตรวัดที่ใช้ในการประเมินด้วย (BAR Scale, Rating Scale) ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะอาจนำมาจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด (ว ๒๗/๒๕๕๒) และอาจเพิ่มเติมด้วยสมรรถนะอื่น ๆ ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะก็ได้

-ตัวอย่าง- มาตรวัดพฤติกรรมสำหรับสมรรถนะหลัก    คลิกที่นี่ !

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติราชการว่าด้วยแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

default people

 

ก่อนจะมอบหมายงาน หรือปฏิบัติการณ์ใดๆ ให้แก่บุคลากร

ควรจะพิจารณาถึงสภาวะการทำงานปัจจุบัน ว่าบุคคลนั้นๆ เป็นเช่นไร?...

เพื่อเป็นเงื่อนไขแรกในการพัฒนาบุคลากร...

เป็นบุคลากรจำพวกเรียนรู้มาก มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ อย่างแตกฉาน

สามารถอธิบายและขยายความได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

ผู้รับฟังเกิดความเข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

แต่บุคคลกลุ่มนี้ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนกับที่ตนเองได้สอน

หรือแนะนำแนวทางนั้นได้เลย คือไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข