เข้าสู่ระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการว่าด้วยแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 banner
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวคิด “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” ได้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญของส่วนราชการในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามหลักการระบบคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานของข้าราชการต่อไป (ว ๒๐/๒๕๕๒) 

ทั้งนี้ กำหนดให้ประเมินอย่างน้อย ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

ในส่วนของการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ หน่วยงานอาจใช้วิธีที่หัวหน้าเป็นผู้ประเมินคนเดียว หรือใช้วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ ๓๖๐ องศา (ผู้ประเมินหลายคน) และจะต้องเลือกมาตรวัดที่ใช้ในการประเมินด้วย (BAR Scale, Rating Scale) ทั้งนี้ การประเมินสมรรถนะอาจนำมาจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด (ว ๒๗/๒๕๕๒) และอาจเพิ่มเติมด้วยสมรรถนะอื่น ๆ ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะก็ได้

-ตัวอย่าง- มาตรวัดพฤติกรรมสำหรับสมรรถนะหลัก    คลิกที่นี่ !

นอกจากนั้น กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการยังกำหนดให้มีการจัดทำ “แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ” ซึ่งเป็นเอกสารส่วนสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการแต่ละบุคคล โดยประกอบด้วยสาระสำคัญ ๕ ส่วน

-ตัวอย่าง- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๑-๒     คลิกที่นี่ !

-ตัวอย่าง- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓-๕     คลิกที่นี่ ! 

ด้วยระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะสามารถนำแนวคิด แนวทาง และกระบวนการตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร การพัฒนาบุคลากร และสามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล "สวัสดี"  ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๔๔, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๔๕

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข