เข้าสู่ระบบ

กฎหมายค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางเกี่ยวกับค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนั้ ให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการ (ว 20/2555) หรือบัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ว 31/2555) มาใช้กำหนดเป็นบัญชีค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มใด ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใด จะได้รับค่าจ้างจำนวนเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตามที่ กพส. กำหนดตามบัญชีแนบท้าย

อ่านต่อ ส่วนที่ 1  บัญชีแนบท้าย 1

อ่านต่อ ส่วนที่ 2  บัญชีรายชื่อกลุ่มวิชาชีพที่จะได้รับอัตราค่าจ้าง 1.2 เท่

อ่านต่อ ส่วนที่ 3  ตัวอย่างการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ ส่วนที่ 4  บทเฉพาะกาลและขั้นตอนการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุ


กลุ่มบริหารงานบุคคล "สวัสดี" โทร. 02 590 1344, 02 590 1349-50

*ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมได้ที่  http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข