เข้าสู่ระบบ

การสำรวจการพัฒนาองค์การของระบบราชการไทย : ความท้าทายของการสำรวจออนไลน์

จุดเริ่มต้นของการสำรวจออนไลน์

     

 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเป็นกระบวนการสอบทานความถูกต้องจากเอกสารหลักฐาน เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นของการประเมินการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีเกณฑ์การวัดในลักษณะของการมุ่งเน้นกระบวนการ จึงเกิดภาระงานเอกสารให้กับส่วนราชการเพื่อแสดงหลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งระบบรายงานผลของหน่วยงานกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อน ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24  มกราคม  2554 เห็นชอบให้นำการประเมินผลของภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) มาใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงระบบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้ระบบ GES สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการของหน่วยงานราชการอย่างแท้จริง จากการดำเนินการตามระบบดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การได้กำหนดให้มีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และวัดเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์การ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการของส่วนราชการต่างๆ

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข