เข้าสู่ระบบ

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

default people

 

ก่อนจะมอบหมายงาน หรือปฏิบัติการณ์ใดๆ ให้แก่บุคลากร

ควรจะพิจารณาถึงสภาวะการทำงานปัจจุบัน ว่าบุคคลนั้นๆ เป็นเช่นไร?...

เพื่อเป็นเงื่อนไขแรกในการพัฒนาบุคลากร...

เป็นบุคลากรจำพวกเรียนรู้มาก มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ อย่างแตกฉาน

สามารถอธิบายและขยายความได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

ผู้รับฟังเกิดความเข้าใจและนำไปยึดถือปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

แต่บุคคลกลุ่มนี้ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนกับที่ตนเองได้สอน

หรือแนะนำแนวทางนั้นได้เลย คือไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้

 

1. เก่งปฏิบัติ ไม่เก่งทฤษฎี

เป็นบุคลากรประเภทตั้งใจปฏิบัติงาน ใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้งานนั้นๆ

โดยมิต้องพึ่งพาแนวความคิดหรือทฤษฎีใดๆ ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา

เป็นเครื่องตัดสินในการปฏิบัติงาน เห็นว่าการลงมือทำนั้นสำคัญกว่าเรื่องทฤษฎี

มักเป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการหรือ Worker

 2. เก่งทฤษฎี เก่งปฏิบัติ  

เป็นบุคลากรที่มีความสามารถสูง เนื้อหาในการทำงานถูกต้องชัดเจนตามหลักทฤษฎี

หรืองานวิชาการ สามารถถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นลงมือทำได้

และเมื่อเกิดปัญหา สามารถนำความรู้ที่มีอยู่พัฒนาต่อเนื่อง

ให้กลายเป็นการปฏิบัติได้ยอดเยี่ยม

การถ่ายทอดและการปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างชัดเจน

3. ไม่เก่งทฤษฎี ไม่เก่งปฏิบัติ

เป็นบุคลากรประเภทที่อยู่ไปวันๆ ไม่รู้จักการพัฒนา การปรับปรุงตนเอง

เพื่อให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สั่งอย่างไร ทำอย่างนั้น

ไม่คิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ

(มักเก่งในเรื่องที่ไม่ควรเก่ง หรือเก่งในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน)

ไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆ กับองค์การ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับเท่านั้น

 

องค์กรหรือทุกหน่วยงานมีความต้องการบุคลากรประเภทที่ มากที่สุด

เพราะมีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตินั่นคือ

สามารถที่จะศึกษาทฤษฎีแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการลงมือปฏิบัติงานจริง

มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในการสอนและการปฏิบัติ

จัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูง (Value Human Resource)

การวิเคราะห์เบื้องต้น จะทำให้เราสามารถคัดบุคลากรที่มีคุณภาพได้ในระดับหนึ่ง

อาจจะคัดได้ถึงครึ่งต่อครึ่งทีเดียว เรียกว่าเป็นการปรับกระบวนการในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่..

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข