ผลการดำเนินงานจัดการความรู้กลุ่มประกันสุขภาพ ปี 58

 

เรียน ผู้รับผิดชอบงาน KM  

 

    เนื่องจากกลุ่มประกันสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนภารกิจโครงสร้าง  เปลี่ยนผู้บริหาร และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน KM ใหม่

จึงขอส่งหลักฐานการดำเนินงาน ได้แก่ คณะทำงาน , หัวข้อที่จะดำเนินการ การจัดการความรู้

       

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

  

                                             นงลักษณ์ ยะสะกะ  เป็นผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

บนทกหวขอการจดการ KM

                 บนทกแจงรายชอคณะทำงาน KMรายชอคณะทำงาน KM