โปรแกรมสำหรับรวมแฟ้มข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

http://bps.ops.moph.go.th/KM/AuditSET.pdf