แนวทางมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การให้รหัส

http://bps.moph.go.th/sites/default/files/khuumuuekaaraihrhas.pdf