เข้าสู่ระบบ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
เรื่อง การถอดบทเรียน "เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์" จาก
- นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
- นายบุญนาค เนียมสอาด
ตามกระบวนการ KM Process 7 ขั้นตอน

http://bps.ops.moph.go.th/KM/index.html?mod=bps&doc=6

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข