สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ของ สนย. ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน เรื่อง ยืมเงินอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล “ผู้รับบริการทันใช้ – ผู้ให้บริการไม่เหนื่อย” http://bps2.moph.go.th/sites/default/files/ngkhkhwaamruucchaakkaarcchadkaarkhwaamruukhng_sny.2558.pdf