เข้าสู่ระบบ

Loyalty

รายละเอียด click

 


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุข

 

๑.      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)

๒.      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ (กรณีลูกจ้างประจำ)

๓.      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ (กรณีพนักงานราชการ)

๔.      พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรา ๕๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด ถูกเก็บเรียกเงินโดยไม่มีสิทธิจะเรียกเก็บ ถูกเก็บเรียกเงินเกินกว่าอัตราที่กำหนด หรือไม่ได้รับค่าเสียหายจากการรักษาภายในเวลาอันสมควร

๕.      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๖.      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

๘.      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๙.      ประมวลกฎหมายอาญา

๑๐.  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดทางวินัย

 


 

กระบวนการสานเสวนา

กระบวนการสานเสวนา

        การสานเสวนา (dialogue) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนทนา ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจ ทั้งมุมมองของตนและของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น  โดยรากศัพท์แล้ว dia แปลว่าผ่าน logos แปลว่าคำหรือความหมาย  เมื่อรวมกันได้เป็นคำว่า dialogue ซึ่งหมายถึงกระบวนการทำให้เกิดความหมาย ที่ไหลลื่นผ่านไปในหมู่ ผู้สนทนา  เมื่อแปลเป็นไทยว่าสานเสวนา ซึ่งหมายถึงการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ (เสวนา) ที่มุ่งสานความหมายและความเข้าใจ  โดยยอมรับความแตกต่างของจุดยืน ความคิด และอัตลักษณ์ของผู้สนทนา

       เพื่อให้การสานเสวนาเป็นการสนทนาที่สานความเข้าใจ  ผู้พูดจะต้องพูดอย่างมีสติ  พูดอย่างเปิดใจ พูดถึงความคิดความเชื่อของเราโดยไม่อนุมานความคิดความเชื่อของผู้อื่นเพื่อมาวิเคราะห์ ตีความ หรือตัดสิน  ส่วนจะเรียงลำดับความอย่างไรก็ได้  แต่กระนั้นก็มีวิธีเรียงลำดับความแบบหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้คือ  เริ่มพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกตเห็นของเรา โดยไม่ตัดสินหรือตีความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น  แล้วจึงแสดงความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น โดยไม่ต่อว่าหรือแสดงออกเชิงตำหนิหรือกล่าวโทษใคร ขั้นตอนต่อไปคือการบอกความต้องการ (need) หรือเป้าหมายของเรา  สุดท้ายจึงกล่าวคำขอ (ไม่ใช่คำสั่ง) ที่ขอให้ผู้อื่นกระทำเพื่อสนองความต้องการของเรานั้น การพูดจะต้องไม่เป็นการโจมตีผู้อื่น ไม่กล่าวโทษว่าผู้อื่นมีเจตนาร้าย  หรือมีจุดหมายซ่อนเร้น  หรือมีอุปนิสัยที่ไม่ดีต่าง ๆ นานา

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการสานเสวนา

มาตรฐาน 5 ส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

มาตรฐาน ๕ ส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

มาตรฐานโต๊ะทำงาน

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

โต๊ะทำงาน/ลิ้นชักโต๊ะทำงาน

 

 

 

.๑ สะอาด จัดวางของใช้อย่างเป็นระเบียบตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่

     ๑. ปากกา/ดินสอ   รวมกันไม่เกิน ๖ ด้าม

     ๒. ปากกาสะท้อนแสง (สีต่างกัน) ไม่เกิน ๓ ด้าม

     ๓. ยางลบดินสอ ยางลบหมึก น้ำยาลบคำผิด แถบลบคำผิด อย่างละ

         ไม่เกิน ๑ อัน

     ๔. ไม้บรรทัด ๑ อัน

     ๕. ที่เย็บกระดาษ/ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ อย่างละไม่เกิน ๑ อัน

     ๖. ลวดเสียบกระดาษ ๑ กล่อง

     ๗. คลิบหนีบกระดาษ ขนาดละไม่เกิน ๑ กล่อง

     ๘. กรรไกร   ๑ อัน

     ๙. คัตเตอร์   ๑ อัน

     ๑๐.ที่เจาะกระดาษ   ๑ อัน

     ๑๑.เครื่องคิดเลข ๑ เครื่อง

     ๑๒.แท่นเทปใส ๑ แท่น

     ๑๓.เครื่องเหลาดินสอ ๑ เครื่อง

     ๑๔.ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๑ อัน

     ๑๕.แจกัน/ต้นไม้ รวมกันไม่เกิน ๑ หน่วย

     ๑๖.วัตถุมงคล/ของประดับ รวมกันไม่เกิน ๑ หน่วย

     ๑๗.สมุดใส่นามบัตร/กล่องใส่นามบัตร อย่างละ ๑ หน่วย

     ๑๘.แก้วน้ำ/ถ้วยกาแฟ   อย่างละ ๑ ใบ

     ๑๙.กล่องใส่กระดาษทิชชู   ๑ กล่อง

     ๒๐.กระเป๋าหิ้ว/กระเป๋าใส่เอกสารส่วนตัว (หลังเลิกงานต้องนำกลับ)

           อย่างละ ๑ ใบ    

     ๒๑.โทรศัพท์ ๑ เครื่อง

.๒ ลิ้นชักบนใส่เฉพาะอุปกรณ์สำนักงาน ทำป้ายคำว่า“อุปกรณ์สำนักงาน”

     ติดไว้ ส่วนลิ้นชักล่าง ใส่เฉพาะของใช้ส่วนตัว ทำป้ายคำว่า

     “ของใช้ส่วนตัว” ติดไว้

.๓ ติดป้ายชื่อ-สกุล ตำแหน่งไว้ที่โต๊ะทำงาน บริเวณที่เห็นชัดเจน

.๔ หลังเลิกงาน ต้องเก็บสิ่งของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

.๕ ไม่มีสิ่งของวางใต้โต๊ะทำงาน ยกเว้น รองเท้า ๑ คู่ และถังขยะ ๑ ใบ

 

   ๒.

เก้าอี้ทำงาน

.๑ เลื่อนเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน

.๒ ไม่พาดเสื้อไว้ที่พนักเก้าอี้

.๓ ไม่มีสิ่งของทุกชนิดบนเก้าอี้ ยกเว้นหมอนรองนั่งและหมอนพิงหลัง

.๔ ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

.๕ ซ่อมแซมเมื่อมีการชำรุด

 

 

อ่านเพิ่มเติม: มาตรฐาน 5 ส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข