เข้าสู่ระบบ

มาตรฐาน 5 ส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

มาตรฐาน ๕ ส สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

มาตรฐานโต๊ะทำงาน

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

โต๊ะทำงาน/ลิ้นชักโต๊ะทำงาน

 

 

 

.๑ สะอาด จัดวางของใช้อย่างเป็นระเบียบตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่

     ๑. ปากกา/ดินสอ   รวมกันไม่เกิน ๖ ด้าม

     ๒. ปากกาสะท้อนแสง (สีต่างกัน) ไม่เกิน ๓ ด้าม

     ๓. ยางลบดินสอ ยางลบหมึก น้ำยาลบคำผิด แถบลบคำผิด อย่างละ

         ไม่เกิน ๑ อัน

     ๔. ไม้บรรทัด ๑ อัน

     ๕. ที่เย็บกระดาษ/ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ อย่างละไม่เกิน ๑ อัน

     ๖. ลวดเสียบกระดาษ ๑ กล่อง

     ๗. คลิบหนีบกระดาษ ขนาดละไม่เกิน ๑ กล่อง

     ๘. กรรไกร   ๑ อัน

     ๙. คัตเตอร์   ๑ อัน

     ๑๐.ที่เจาะกระดาษ   ๑ อัน

     ๑๑.เครื่องคิดเลข ๑ เครื่อง

     ๑๒.แท่นเทปใส ๑ แท่น

     ๑๓.เครื่องเหลาดินสอ ๑ เครื่อง

     ๑๔.ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๑ อัน

     ๑๕.แจกัน/ต้นไม้ รวมกันไม่เกิน ๑ หน่วย

     ๑๖.วัตถุมงคล/ของประดับ รวมกันไม่เกิน ๑ หน่วย

     ๑๗.สมุดใส่นามบัตร/กล่องใส่นามบัตร อย่างละ ๑ หน่วย

     ๑๘.แก้วน้ำ/ถ้วยกาแฟ   อย่างละ ๑ ใบ

     ๑๙.กล่องใส่กระดาษทิชชู   ๑ กล่อง

     ๒๐.กระเป๋าหิ้ว/กระเป๋าใส่เอกสารส่วนตัว (หลังเลิกงานต้องนำกลับ)

           อย่างละ ๑ ใบ    

     ๒๑.โทรศัพท์ ๑ เครื่อง

.๒ ลิ้นชักบนใส่เฉพาะอุปกรณ์สำนักงาน ทำป้ายคำว่า“อุปกรณ์สำนักงาน”

     ติดไว้ ส่วนลิ้นชักล่าง ใส่เฉพาะของใช้ส่วนตัว ทำป้ายคำว่า

     “ของใช้ส่วนตัว” ติดไว้

.๓ ติดป้ายชื่อ-สกุล ตำแหน่งไว้ที่โต๊ะทำงาน บริเวณที่เห็นชัดเจน

.๔ หลังเลิกงาน ต้องเก็บสิ่งของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

.๕ ไม่มีสิ่งของวางใต้โต๊ะทำงาน ยกเว้น รองเท้า ๑ คู่ และถังขยะ ๑ ใบ

 

   ๒.

เก้าอี้ทำงาน

.๑ เลื่อนเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน

.๒ ไม่พาดเสื้อไว้ที่พนักเก้าอี้

.๓ ไม่มีสิ่งของทุกชนิดบนเก้าอี้ ยกเว้นหมอนรองนั่งและหมอนพิงหลัง

.๔ ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

.๕ ซ่อมแซมเมื่อมีการชำรุด

 

 

 

มาตรฐานอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน

 

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

อุปกรณ์/เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน (Computer,Printer,Fax, เครื่องโทรศัพท์)

.๑ จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพสะอาด ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน

.๒ ติดตั้งสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ

.๓ จัดวางสมุดโทรศัพท์ไว้ใต้เครื่องโทรศัพท์ได้ไม่เกิน ๑ เล่ม

.๔ ไม่มีสิ่งของ อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น หรือไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่

.๕ กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์/

     เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน

 

   ๒.

เครื่องถ่ายเอกสาร

.๑ สภาพสะอาด ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางบน

     เครื่องถ่ายเอกสาร

.๒ ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กรณีเครื่อง

     ขัดข้อง

.๓ จัดเตรียมกระดาษให้พร้อมใช้งาน

.๔ จัดเตรียมที่ใส่กระดาษ Reuse พร้อมถังขยะ ๑ ใบ

.๕ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ หลังเลิกใช้งานประจำวัน

 

 

มาตรฐานตู้เก็บเอกสารและแฟ้มเอกสาร

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

ตู้เก็บเอกสาร

.๑ กำหนดรหัสตู้เอกสาร/ชั้นเอกสาร

.๒ กำหนดป้ายรายการแฟ้มเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

.๓ จัดเก็บแฟ้มเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย นำสันแฟ้มออกด้านนอก

.๔ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

.๕ ไม่มีสิ่งของ อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นปะปนอยู่ด้านใน หรือด้านบนของ

     ตู้เอกสาร

 

   ๒.

แฟ้มเอกสาร

.๑ กำหนดป้ายชื่อแฟ้มเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

.๒ จัดเรียงลำดับแฟ้มเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน

.๓ คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทุก ๓ เดือน

 

มาตรฐานห้องประชุม

ลำดับ

         รายการ

                                เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

โต๊ะ/เก้าอี้

.๑ สะอาด จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งของวางบนโต๊ะและเก้าอี้

.๒ โต๊ะ/เก้าอี้ไม่มีสภาพชำรุด

.๓ เก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งาน

 

   ๒.

เครื่องปรับอากาศ/พัดลม/ไฟฟ้า/เครื่องเสียง

.๑ ปิดเครื่องปรับอากาศ/พัดลม/ไฟฟ้า/เครื่องเสียง หลังการประชุมทุกครั้ง

 

 

มาตรฐานห้องรับแขก

 

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

โต๊ะ/เก้าอี้

.๑ สะอาด จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งของวางบนโต๊ะและเก้าอี้

.๒ โต๊ะ/เก้าอี้ไม่มีสภาพชำรุด

.๓ จัดโต๊ะ เก้าอี้ หลังใช้งานทุกครั้ง

.๔ ทำความสะอาดโต๊ะ พื้นทุกวัน

 

   ๒.

แก้วน้ำ/ถ้วยกาแฟ

.๑ เก็บทันทีหลังการใช้งาน

 

 

มาตรฐานห้องรับประทานอาหาร

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

โต๊ะ/เก้าอี้

.๑ สะอาด จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งของวางบนโต๊ะและเก้าอี้

.๒ โต๊ะ/เก้าอี้ไม่มีสภาพชำรุด

.๓ เก็บเก้าอี้เข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งาน

.๔ หากมีการดึงโต๊ะและเก้าอี้ออกไปใช้จะต้องนำกลับมาเก็บที่เดิมทุกครั้ง

.๕ ทำความสะอาดโต๊ะอาหารทันทีที่รับประทานอาหารเสร็จ

 

   ๒.

แก้วน้ำ/ถ้วย/ชาม/จาน/ช้อน

.๑ เก็บและล้างทันทีหลังการใช้งาน

 

 

 

มาตรฐานห้องน้ำ-ห้องส้วม

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

พื้นห้อง

.๑ แห้ง ไม่ชื้นแฉะ

.๒ ทำความสะอาดทุกวัน กำหนดผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์

    และตารางแสดงเวลาทำความสะอาด หรือเมื่อชื้นแฉะ มีกลิ่น

     และไม่สะอาด

 

   ๒.

ผนังห้อง

.๑ สะอาด

.๒ การติดป้าย หรือเขียนข้อความลงบนผนัง ต้องเป็นข้อความที่

     สร้างสรรค์ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

   ๓.

อุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม

.๑ มีอุปกรณ์ที่จำเป็น และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

.๒ มีอุปกรณ์สำหรับใส่กระดาษห่อผ้าอนามัยในห้องน้ำหญิง

.๓ มีสบู่ล้างมือและถังขยะ

.๔ มีป้ายบอกข้อความตามความเหมาะสม

 

มาตรฐานของ Whiteboard และ Board ประชาสัมพันธ์

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

Whiteboard

.๑ ทำความสะอาด Whiteboard และแปรง ทุกครั้งหลังใช้งาน

.๒ ทำความสะอาดที่ขอบ/แปรงสท่ำเสมอ

.๓ ตรวจสอบว่ามีปากกาพร้อมใช้งาน

 

   ๒.

Board ประชาสัมพันธ์

.๑ ขจัดประกาศเก่าๆออก

.๒ ข้อมูลข่าวสารทันสมัยอยู่เสมอ

.๓ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

.๔ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

.๕ ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม

.๖ กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาด

 

มาตรฐานของพื้นที่และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนกลาง

ลำดับ

         รายการ

                                 เกณฑ์มาตรฐาน

   ๑.

ทางเดิน / บันไดหนีไฟ

.๑ ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน / บันไดหนีไฟ

.๒ มีที่ทิ้งขยะ/แยกประเภท

.๒ กำหนดและติดชื่อผู้รับผิดชอบพื้นที่

 

   ๒.

เครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงาน ที่เป็นส่วนกลาง

.๑ ดูแลความสะอาด การติดตั้งสายไฟ สายเชื่อมต่อให้เรียบร้อย

     ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

.๑ กำหนดและติดชื่อผู้รับผิดชอบ

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข