เข้าสู่ระบบ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของกระทรวงสาธารณสุข

 

๑.      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)

๒.      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ (กรณีลูกจ้างประจำ)

๓.      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ (กรณีพนักงานราชการ)

๔.      พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรา ๕๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด ถูกเก็บเรียกเงินโดยไม่มีสิทธิจะเรียกเก็บ ถูกเก็บเรียกเงินเกินกว่าอัตราที่กำหนด หรือไม่ได้รับค่าเสียหายจากการรักษาภายในเวลาอันสมควร

๕.      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๖.      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐

๗.      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

๘.      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๙.      ประมวลกฎหมายอาญา

๑๐.  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดทางวินัย

 


 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข