เข้าสู่ระบบ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

๑. สาระสำคัญ

        เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำ “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ ทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสังกัด รับผิดชอบจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑-๓ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ส่วนกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ - ๖  โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.   เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น

๒.  เพื่อกระจายโอกาสโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น

๓.  พัฒนาโรงพยาบาลและสถาบันสมทบของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์

๔.  พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย  ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

One District One Doctor (ODOD)

๑. ความเป็นมา

                   สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศ มาตรการหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะเสริมการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทได้ และเป็นมาตรการเพื่อการกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนในชนบท โดยให้แพทย์เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนา ซึ่งจะทำให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้ดำเนินการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนขึ้น

          มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และในวันที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติอนุมัติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘) มีสาระสำคัญ คือ อนุมัติหลักการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กำหนดเงื่อนไขในการทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี หรือชดใช้เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีผิดสัญญา

งบสนับสนุนสถาบันผลิตแพทย์

  • การพัฒนาความพร้อมของนักเรียน จำนวน ๙๐,๐๐๐
  • การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการขณะศึกษาแพทยศาสตร์ปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าประกันต่างๆ ตามอัตราของมหาวิทยาลัยปีละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (ตลอดระยะเวลาศึกษา ๖ ปี)
  • ค่าใช้จ่ายยังชีพ ให้กับนักศึกษาแพทย์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข