เข้าสู่ระบบ

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

One District One Doctor (ODOD)

๑. ความเป็นมา

                   สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศ มาตรการหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะเสริมการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทได้ และเป็นมาตรการเพื่อการกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนในชนบท โดยให้แพทย์เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนา ซึ่งจะทำให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้ดำเนินการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนขึ้น

          มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ลงมติเห็นชอบในหลักการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และในวันที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติอนุมัติโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(การจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘) มีสาระสำคัญ คือ อนุมัติหลักการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กำหนดเงื่อนไขในการทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี หรือชดใช้เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีผิดสัญญา

งบสนับสนุนสถาบันผลิตแพทย์

  • การพัฒนาความพร้อมของนักเรียน จำนวน ๙๐,๐๐๐
  • การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการขณะศึกษาแพทยศาสตร์ปีที่ ๑-๓ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาทต่อทุนต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าประกันต่างๆ ตามอัตราของมหาวิทยาลัยปีละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (ตลอดระยะเวลาศึกษา ๖ ปี)
  • ค่าใช้จ่ายยังชีพ ให้กับนักศึกษาแพทย์

งบอุดหนุนนิสิต/นักศึกษาแพทย์

-  ค่าเช่าหอพัก ตามอัตราของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลหรือเอกชน

เดือนละไม่เกิน  ๓,๐๐๐ บาท   (ตลอดระยะเวลาศึกษา ๖ ปี)

-  ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ตลอดระยะเวลาศึกษา ๖ ปี)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

          เป็นนิสิตนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข หรือ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

การชดใช้ทุน

          ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในอำเภอในจังหวัดตามสัญญาเป็นเวลา ๑๒ ปี ถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้   ต้องชดใช้ด้วยเงินจำนวน  ๒  ล้านบาท

          ผู้รับทุนให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดยหลังฝึกอบรมให้ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนต้นสังกัด และระยะเวลาในการฝึกอบรม ไม่นับรวมเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน ตามเงื่อนไขเวลาและในสาขาวิชาดังนี้

          - ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๔ ปี สามารถลาฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกและเวชศาสตร์ครอบครัว

          - ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๕ ปี สามารถลาฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

          - ผู้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบ ๖ ปี สามารถลาฝึกอบรมในสาขาอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์

๒. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการและเป้าหมายการผลิต

  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ (๙ รุ่น) มีเป้าหมายการผลิตทั้งสิ้น ๓,๒๓๒ คน

    

...................................................................................

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข