เข้าสู่ระบบ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

๑. สาระสำคัญ

        เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำ “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ ทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสังกัด รับผิดชอบจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑-๓ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ส่วนกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ - ๖  โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.   เพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น

๒.  เพื่อกระจายโอกาสโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้น

๓.  พัฒนาโรงพยาบาลและสถาบันสมทบของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์

๔.  พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย  ทั้งในด้านบริการ การเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ

 

เป้าหมาย

ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๙   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๓๗ โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๓๘ ถึง ๒๕๔๙ จำนวน ๓,๐๐๐ คน

หมายเหตุ : เนื่องจากในระยะแรกของการดำเนินงานไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน (๓๐๐คนต่อปี) จึงมีการขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากปี ๒๕๔๗ เป็น ๒๕๔๙และมีการปรับแผนการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้ตามเป้า ๓,๐๐๐ คนตามมติครม.

 

๒. ผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๘๐๗ คน 

๓. ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ (โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ) ผลิตแพทย์ในลักษณะโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗๐ คน 

๔. ผลิตแพทย์ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) จำนวน ๒,๗๙๘ คน 

 ๕.ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และ

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายการรับนักศึกษาแพทย์ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕จำนวน๑,๖๒๐ คน

 

๒. การดำเนินงาน

๒.๑ การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์) และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ดร.กระแส ชนะวงศ์) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗  ภายใต้หลักการสำคัญ คือ ทบวง มหาวิทยาลัยรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา ที่สามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด ประสาทปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑ - ๓ กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ - ๖  ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย

สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ให้รับผิดชอบร่วมกัน โดยใช้ระบบพิเศษ ที่ทำให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาตามโครงการนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการกระจายแพทย์ในระยะยาวหลัง

๒.๒ การทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท    ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายพินิจ  จารุสมบัติ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ได้ลงนามข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีหลักการสำคัญคือ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง ศึกษาธิการ จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในแผนการลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข หรือแผนการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในระยะต่อไปในรูปแบบของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ซึ่งคณะ รัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๗

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ดำเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป้าหมายการรับนักศึกษาในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๑ คน

…………………………………………………..

                 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข