เข้าสู่ระบบ

แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพของส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คลิก!!

รูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนางานระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอด้วยกระบวนการ APPRECIATION INQUIRY

รูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนางานระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอด้วยกระบวนการ APPRECIATION INQUIRY คลิก

สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวช

 

 

ส่วนที่ 1

สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวช

ด้านการชันสูตรพลิกศพ

 

บทสรุปผู้บริหาร

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานนิติเวช     ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุขจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน การชันสูตรพลิกศพ ในปีงบประมาณ 2553-2554 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวช

แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ความเป็นมา

             กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนโดยการจัดระบบสุขภาพที่ครอบคลุม

ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ มีการจัดระบบบริการสุขภาพออกเป็นหลายระดับได้แก่ บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) โดยมุ่งหวังให้บริการแต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อกันด้วยระบบส่งต่อ(Referral System) เพื่อให้สามารถจัดบริการคุณภาพที่มีคุณภาพ จากการดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพ ทำให้ระบบการเงินมีผลต่อการจัดระบบบริการโดยไม่คำนึงถึงความสอดคล้องกับทรัพยากรอื่น อีกทั้งข้อจำกัดทางการเงิน และการถ่ายโอนกองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาค ไปจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลกระทบกับการเชื่อมโยงหน่วยงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถดำเนินบทบาทสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความชัดเจนในการกำหนดนโยบายและแผนงาน การกำกับ สนับสนุน หน่วยบริการที่เป็นแผนแม่บททั้งอัตรากำลังและโครงสร้างพื้นฐาน ขาดหน่วยงาน และระบบงานที่เฝ้าระวังและแก้ปัญหาระบบบริการสุขภาพที่ชัดเจน ระบบบริการมีความอ่อนแอและปรับเปลี่ยนไป ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การฟ้องร้องของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ ผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โรคบางโรคเพิ่มขึ้นมาก เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ ไตวายและอื่นๆ อีกทั้งบรรยากาศของโรงพยาบาลขนาดเล็ก ไม่เอื้อต่อการคงอยู่ของแพทย์ในด้านบริการ วิชาการและบริหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้การจัดระบบบริการมีความยุ่งยาก ดังนั้นการที่สำนักบริหารการสาธารณสุข กลับมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบ

อ่านเพิ่มเติม: แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 13 ขั้นตอน (E-Auction)

Knowledge Management ของกลุ่มงานทรัพยากรสาธารณสุข (KM)

เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 13 ขั้นตอน (E-Auction) 

                   การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการงบลงทุน ซึ่งหมายถึงการจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณงบลงทุน ที่จัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยมีการแจ้งจัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยมีการแจ้งจัดสรรรายการงบประมาณงบลงทุน การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซ้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการบริหารงบประมาณงบลงทุน และการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการ 13 ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนจัดทำร่าง TOR ประกอบด้วย   7 ขั้นตอน

                        1.1 ตรวจสอบร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยกลุ่มกฎหมาย

                             และกลุ่มคลังและพัสดุ

                        1.2 รับแบบแปลน BOQ ราคากลาง และงวดงาน/งวดเงิน

                        1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง

                        1.4 จัดทำราคากลาง/หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบราคากลาง

                        1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

                        1.6 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา/เสนอหัวหน้าส่วน

                               ราชการให้ความเห็นชอบ

                       1.7     เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกอบ 

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 13 ขั้นตอน (E-Auction)

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข