เข้าสู่ระบบ

การพัฒนา คู่มือ Guideline แนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.)

                                

     โครงพัฒนาคู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.)

ความสำคัญ : เพื่อดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑

ประโยชน์ :   ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุข ในสสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ. ทุกระดับมีคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ชัดเจน ใช้ประเมินความดี ความชอบ การพิจารณาตำแหน่ง ความก้าวหน้า และกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังงานยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุข ในสสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ. )มีองค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม   ด้าน คือ ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงานแบบบูรณาการ (Management) ๒. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด (Demand) ๓. ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand) และ ๔. ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (Supply)

 

เกณฑ์มาตรฐานระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการงานยาเสพติด เพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข มี มาตรฐาน / จึงมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๗๙ /๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๖๐๓ /๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๗ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๕ 

การพัฒนา คู่มือGuideline แนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.)

ความสำคัญ : เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้คู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.) ที่มีผลตั้งแต่วันที่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ ๖ กระบวนการสร้างคุณค่าและการสนับสนุนงานบริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จึงได้จัดทำคู่มือGuideline แนวทางการปฏิบัติงานฯตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติด(พบยส.)ปี ๒๕๕๕ ได้สำเร็จและใช้ประโยชน์

ประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุข ในสสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ. ทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี Guideline การปฏิบัติงานด้านระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูของผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สอดคล้องคู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.)   ใน ๓ ยุทย์ศาสตร์ และสอดคล้องตามนโยบายของประเทศ คือ

          - กรอบกระบวนงานในระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(Demand)

         - กรอบขั้นตอนการดำเนินงานในระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

          - กรอบขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาทางจิต ในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด

          - กรอบขั้นตอนการบริหารจัดการระบบการรับ-ส่งต่อและติดตามผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน

                - กรอบขั้นตอนการบริหารจัดการระบบการรับ-ส่งต่อและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด

           ในสถานบริการ

          - กรอบขั้นตอนการบริหารจัดการระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด     

          - กรอบขั้นตอนการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติดในสถานบริการ

          - กรอบขั้นตอนการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน

          - กรอบขั้นตอนการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานยาเสพติดของสถานบริการ

          - กรอบขั้นตอนการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและเลือด

          - กรอบกระบวนงานการป้องกันและแก้ไขกลุ่มเสี่ยง (Potential Demand)

          - กรอบการดำเนินงานตามโครงการ To Be No 1

          - กรอบการดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในชุมชน

          - กรอบความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา 

            และบริการสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

          - กรอบกระบวนงานควบคุมตัวยาและสารเคมี (Supply)

          - กรอบขั้นตอนการเฝ้าระวังปัญหาของการใช้วัตถุเสพติดในทางที่ผิดและการแพร่ระบาด

          - กรอบการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังสารระเหย


Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข