เข้าสู่ระบบ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 13 ขั้นตอน (E-Auction)

Knowledge Management ของกลุ่มงานทรัพยากรสาธารณสุข (KM)

เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 13 ขั้นตอน (E-Auction) 

                   การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการงบลงทุน ซึ่งหมายถึงการจัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณงบลงทุน ที่จัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยมีการแจ้งจัดสรรให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยมีการแจ้งจัดสรรรายการงบประมาณงบลงทุน การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซ้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการบริหารงบประมาณงบลงทุน และการเร่งรัดติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้ลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการ 13 ขั้นตอน 

1. ขั้นตอนจัดทำร่าง TOR ประกอบด้วย   7 ขั้นตอน

                        1.1 ตรวจสอบร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยกลุ่มกฎหมาย

                             และกลุ่มคลังและพัสดุ

                        1.2 รับแบบแปลน BOQ ราคากลาง และงวดงาน/งวดเงิน

                        1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลาง

                        1.4 จัดทำราคากลาง/หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบราคากลาง

                        1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

                        1.6 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา/เสนอหัวหน้าส่วน

                               ราชการให้ความเห็นชอบ

                       1.7     เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกอบ 

 

2. ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ประกอบด้วย 4   ขั้นตอน

                        2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

                        2.2 จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

                        2.3 คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนด วัน เวลา

                               และสถานที่เสนอราคา

                        2.4 ลงนามในประกาศประกวดราคา 

3.ขั้นตอนการเผยแพร่เอกสารปะกาศเชิญชวน ของคณะกรรมการประกวดราค

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

3.1   เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน

3.2   ให้หรือขายเอกสารประกวดราคา

3.3   นัดชี้สถานที่/ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 

4.ขั้นตอนการรับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

4.1   รับซองเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค

4.2   ให้ผู้ซื้อจัดทำเอกสาร

  5.ขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเข้าไปสอบราคา (เคาะราคา)

ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน

5.1   คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสาร/คัดเลือกเบื้องต้น

 

6.ขั้นตอนการแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น

6.1   แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ 

7.ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการพิจารณา ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน

7.1   การอุทธรณ์ผลการพิจารณาเบื้องต้น (ถ้ามี) 

8.ขั้นตอนการแจ้งนัดหมายผู่มีสิทธิเสนอราคาเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน

8.1   แจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 

9.ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน

9.1   เปิดการประกวดราคา 

10.ขั้นตอนภายหลังเสนอราคาเสร็จ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

10.1 คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อ

10.2 ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ/ครม.

         (แล้วแต่กรณี/ถ้ามี) 

11.ขั้นตอนการอนุมัติซื้อหรือจ้าง ประกอบด้วย 2 ขั้น

11.1 ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ปลัดฯ/รัฐมนตรี)

11.2 แจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาเฉพาะรายการทราบ 

12.ขั้นตอนการจัดทำสัญญา

12.1 หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาคลงนามในสัญญา 

13.ขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ

13.1 คณะกรรมการตรวจรับ

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข