เข้าสู่ระบบ

สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวช

 

 

ส่วนที่ 1

สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวช

ด้านการชันสูตรพลิกศพ

 

บทสรุปผู้บริหาร

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานนิติเวช     ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุขจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน การชันสูตรพลิกศพ ในปีงบประมาณ 2553-2554 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ปีงบประมาณ 2553

ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลส่งข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 71.29 โดยพบว่า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง และเขต 18 มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด สำหรับผลการดำเนินงาน พบว่า    มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,320 ศพ โดยพบว่าสาเหตุการตายผิดธรรมชาติที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ การตายโดยอุบัติเหตุ จำนวน 14,085 ศพ และโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย เมื่อนำข้อมูลสาเหตุการตายที่ถูกตามเปรียบเทียบกับสาเหตุการตายโดยแพทย์ พบว่า การตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพทั้งหมด มีจำนวนลดลง 4,469 ศพ คิดเป็นร้อยละ 14.74 เนื่องจากผลการชันสูตร พลิกศพเปลี่ยนเป็นการตายตามธรรมชาติ และเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานทุกระดับใน 1 ปี พบว่าโรงพยาบาลศูนย์     มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 332 ศพ /แห่ง/ปี เมื่อศึกษาการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ พบว่ามีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน 11,500 ครั้ง/11,754 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุมากที่สุด สำหรับการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล แบ่งเป็น (1) การตรวจศพภายนอก 18,050 ศพ (2) การผ่าพิสูจน์ศพ 1,136 ศพ (3)การผ่าศพและการส่งตรวจ ชิ้นเนื้อ 1,485 ศพ มีการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น 3,299 ศพ โดยส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติมากที่สุด สำหรับการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณ จำนวน 17,734,465 บาท จากเงินบำรุง จำนวน 6,347,501 บาท รวมเบิกเงินทั้งสิ้น 24,081,966 บาท

ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ 2554

ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 75.72 โดยพบว่า โรงพยาบาลศูนย์และเขต 5 มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด สำหรับผลการดำเนินงาน พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 35,164 ศพ โดยพบว่า สาเหตุการตายผิดธรรมชาติที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ การตายโดยอุบัติเหตุ จำนวน 16,415 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุ     การตาย เมื่อนำข้อมูลสาเหตุการตายที่ถูกตามเปรียบเทียบกับสาเหตุการตายโดยแพทย์ พบว่า การตายที่ต้องชันสูตร   พลิกศพทั้งหมด มีจำนวนลดลง 5,430 ศพ คิดเป็นร้อยละ 15.44 เนื่องจากผลการชันสูตรพลิกศพเปลี่ยนเป็นการตายตามธรรมชาติ และเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานทุกระดับใน 1 ปี พบว่า โรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 410 ศพ /แห่ง/ปี เมื่อศึกษาการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ พบว่า มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ        ณ ที่เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน 13,839 ครั้ง/13,994 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุมากที่สุด สำหรับการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล แบ่งเป็น (1) การตรวจศพภายนอก 20,558 ศพ (2)การผ่าพิสูจน์ศพ 1,307 ศพ (3)การผ่าศพและการส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1,722 ศพ มีการ   ส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น 2,595 ศพ โดยส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติมากที่สุด สำหรับการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณ จำนวน 21,178,863 บาท จากเงินบำรุง จำนวน 7,145,286 บาท รวมเบิกเงินทั้งสิ้น 28,324,149 บาท

ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมให้เพียงพอกับ ภาระงาน และสนับสนุนงบประมาณในด้านอื่น เช่น ค่าส่งต่อศพและวัตถุพยาน ให้แก่หน่วยบริการ และนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อวางแผนพัฒนาการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ทั้งในด้านงบประมาณค่าตอบแทน อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมา

                   ตามมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [1] กำหนดการตายที่ต้อง     มีการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่ การตายอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานและการตายผิดธรรมชาติ ได้แก่      ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำให้ตาย ถูกสัตว์ทำร้ายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ และตายโดยยังมิปรากฏเหตุ              และตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มาตรา 150 [2] กำหนดให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพ โดยเรียงลำดับแพทย์ ดังนี้ แพทย์นิติเวช แพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐ แพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนหรือแพทย์     ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเป็น     ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ

                   ต่อมาในปี 2550 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ     ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา 148(3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2550[3] และพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7                   แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542      พ.ศ.2550[4] ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่แพทย์มีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปตรวจชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุได้ แพทย์ดังกล่าวอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ออกชันสูตรพลิกศพแทนได้ในสาเหตุการตายถูกสัตว์ทำร้ายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ และตายโดยมิปรากฏเหตุโดยให้ขยายระยะเวลาการมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 พ.ศ.2555[5] โดยขยายระยะเวลา     การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ออกชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ออกไปจนถึงวันที่      31 ธันวาคม 2560

                  สำหรับกระทรวงสาธารณสุขนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ สำนักบริหารการสาธารณสุข (ซึ่งเดิมคือ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ )ดำเนินงานนิติเวช ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       ทั่วประเทศ ในการนี้ สำนักบริหารการสาธารณสุข ได้จัดทำโปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ บน website สำนักบริหารการสาธารณสุข http://phdb.moph.go.th ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลศพรายบุคคล เพื่อให้โรงพยาบาล     ที่มีการชันสูตรพลิกศพ ได้ทำการบันทึกข้อมูล ในปีงบประมาณ 2553-2554 เพื่อนำข้อมูลมาตั้งคำของบประมาณค่าตอบแทนการออกชันสูตรพลิกศพ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ในปีงบประมาณ 2553-2554   ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                     2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลสถานการณ์การดำเนินงาน         ในปีงบประมาณ 2553-2554  

                   3. เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ มาพัฒนางานชันสูตรพลิกศพ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                   4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

                   โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งที่มีการชันสูตรพลิกศพ  

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   สามารถนำผลการศึกษาไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งในด้านงบประมาณค่าตอบแทน อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน และประเมินแนวโน้มการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพในอนาคต      อีกทั้งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

5. นิยามศัพท์

1 . สถานการณ์การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554 ในที่นี้หมายถึง การศึกษาผลดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ในเรื่องสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ และสถานที่ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ การส่งต่อศพและค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ในปีงบประมาณ 2553-2554 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2554

 1. 2.สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ในที่นี้หมายถึงสาเหตุการตายที่กำหนดไว้ตามมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[6] ได้แก่

                        2.1   การตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน ในที่นี้หมายถึง หมายถึง การตายโดยอยู่ในความควบคุมของตำรวจหรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุม เช่น การตายในที่คุมขัง ตายในระหว่าง   การควบคุม วิสามัญฆาตกรรม ฯลฯ

                         2.2 การตายผิดธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึง ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำให้ตาย ตายโดยอุบัติเหตุ    ถูกสัตว์ทำร้ายตายและการตายโดยมิปรากฏเหตุ

 1. 3.สถานที่ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ ในที่นี้หมายถึง สถานที่ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุแทนแพทย์ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่

3.1 การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ ในที่นี้หมายถึง การออกปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ               ณ สถานที่เกิดเหตุ

3.2 การชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล ในที่นี้หมายถึง การนำศพมาชันสูตรพลิกศพ         ในโรงพยาบาล โดย การตรวจศพภายนอก การผ่าพิสูจน์ การผ่าและส่งตรวจชิ้นเนื้อ

 1. 2ค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ในที่นี้หมายถึง เงินงบประมาณและเงินบำรุงที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

          2.1   แพทย์ที่ปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุและในโรงพยาบาล

2.2   เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกชันสูตร   พลิกศพแทนแพทย์ในที่เกิดเหตุ

          2.3 เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ออกช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ

 1. 3การส่งต่อศพ ในที่นี้หมายถึง การส่งต่อศพไปทำการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือหน่วยงานอื่น
 2. 4โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข[7]ในที่นี้หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โดยแบ่งเขตราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น    18 เขต คือ

เขต 1

จังหวัดนนทบุรี   ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

เขต 2

จังหวัดชัยนาท     ลพบุรี   สิงห์บุรี   อ่างทอง

เขต 3

จังหวัดฉะเชิงเทรา   ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก   สมุทรปราการ

เขต 4

จังหวัดกาญจนบุรี   นครปฐม ราชบุรี   สุพรรณบุรี  

เขต 5

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     เพชรบุรี   สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

เขต 6

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

เขต 7

จังหวัดระนอง พังงา   ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

เขต 8

จังหวัดสงขลา   สตูล ปัตตานี ยะลา     นราธิวาส

เขต 9

จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี   ระยอง ตราด

เขต 10

จังหวัดหนองคาย   เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู  

เขต 11

จังหวัดนครพนม มุกดาหาร   สกลนคร

เขต 12

จังหวัดร้อยเอ็ด   ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

เขต 13

จังหวัดอำนาจเจริญ   ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

เขต 14

จังหวัดสุรินทร์   นครราชสีมา ชัยภูมิ   บุรีรัมย์  

เขต 15

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน   ลำปาง ลำพูน

เขต 16

จังหวัดน่าน   พะเยา เชียงราย     แพร่      

เขต 17

จังหวัดตาก   พิษณุโลก สุโขทัย   เพชรบูรณ์     อุตรดิตถ์

เขต 18

จังหวัดนครสวรรค์   อุทัยธานี   กำแพงเพชร พิจิตร

 

 

6. กรอบแนวคิดสถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554

 

       

ระดับของโรงพยาบาล

   

-    โรงพยาบาลศูนย์

   

-    โรงพยาบาลทั่วไป

   
 • ขนาดมากกว่า 300 เตียง
 • ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง
       

-    โรงพยาบาลชุมชน

   
 • ขนาดมากกว่า 30 เตียง
 • ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง

       


สถานการณ์การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ       ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 -2554

   

ในด้านของสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ที่ถูกตามและสาเหตุการตายโดยแพทย์

   
 • ตายระหว่างการควบคุมของ
 • ตายผิดธรรมชาติ
       

-              ผลการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ

   
 • ชันสูตรพลิกศพ     ณ ที่ที่ศพอยู่
 • ชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล
       

-              การส่งต่อศพ

   

-              ค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ

   
 • เงินงบประมาณ
 • เงินบำรุง

  

บทที่ 2

วิธีการศึกษา

 

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive study) ในด้านสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ผลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ การส่งต่อศพ และค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 829 แห่ง

                   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งข้อมูลในปีงบประมาณแต่ละปี

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

          2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมงานชันสูตรพลิกศพ บน website สำนักบริหารการสาธารณสุข http://phdb.moph.go.th ที่พัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบดัวย 2 ส่วน คือ

 1. 1ข้อมูลทั่วไป
 2. 2ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่

2.1 สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ

2.2 ผลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ

2.3 การส่งต่อศพ

2.4 ค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ

          2.2 ตรวจสอบความตรงและครบถ้วนของเนื้อหาเครื่องมือ โดย นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุลรองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน แล้วใช้ความเห็นซึ่งตรงกัน อย่างน้อย 3 คน

3. วิธีการรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน

          การรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

          3.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเครื่องมือ

   3.3ทำหนังสือราชการแจ้งให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทำการบันทึกข้อมูล

          3.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยผู้วิจัย

   3.5สรุปผลการวิจัยโดยได้ร่างสถานการณ์การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554

         3.6 ตรวจสอบเอกสาร ร่างสถานการณ์การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554 โดยนายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล            รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข

          3.7 ปรับปรุงเอกสารฉบับสมบูรณ์โดยผู้วิจัย

 

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ปี ( ตุลาคม 2552-กันยายน 2554 )

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ

 

บทที่ 3

ผลการศึกษาการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ

 

ตามที่สำนักบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ        ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2553-2554           ในการศึกษาข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ผลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ การส่งต่อศพและค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ โดยมีผลการศึกษาดังนี้

1. การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

                   จากข้อมูล พบว่า ในปีงบประมาณ 2553 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลครบทุกเดือน จำนวน 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.78 โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลไม่ครบทุกเดือน จำนวน 210 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.33  สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูลจำนวน 198 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.88 ดังตารางที่ 1 และ แผนภูมิ 1

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2553

 

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

ส่งข้อมูลครบทุกเดือน

421

50.78

ส่งข้อมูลไม่ครบทุกเดือน

210

25.33

ไม่ส่งข้อมูล

198

23.88

รวม

829

100.00

 

แผนภูมิ 1 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2553

 

                       

 

เมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า ในปีงบประมาณ 2553 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำนวน 591 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 71.29 โดยพบว่า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 92.00 สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกลับมาน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง   คิดเป็นร้อยละ 65.02 ดังตารางที่ 2 และ แผนภูมิ 2

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553

 

ประเภท รพ.

จำนวน

โรงพยาบาล

ส่งข้อมูล

ร้อยละ

รพศ.

25

23

         92.00

รพท.> 300 เตียง

50

41

       82.00

รพท.< =300 เตียง

20

19

       95.00

รพช. >   30 เตียง

288

218

       75.69

รพช.< = 30 เตียง

446

290

       65.02

รวม

829

591

       71.29

 

แผนภูมิ 2 แสดงร้อยละโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2553

 

                   เมื่อวิเคราะห์จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลจำแนกตามเขต พบว่า เขต 18 ส่งข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.37 รองลงมาได้แก่ เขต 3 คิดเป็นร้อยละ 84.85 เขตที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาน้อยที่สุด ได้แก่ เขต 6 คิดเป็นร้อยละ 46.67 ดังตารางที่ 3 และแผนภูมิ 3

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามเขต ปีงบประมาณ 2553

        
  

เขต

  
  

จำนวน รพ.ทั้งหมด

  
  

จำนวน.รพ.ที่ส่งข้อมูล

  
  

คิดเป็นร้อยละ

  

1

42

26

61.90

2

30

25

83.33

3

33

28

84.85

4

44

35

79.55

5

21

16

76.19

6

60

28

46.67

7

34

27

79.41

8

55

37

67.27

9

38

30

78.95

10

52

37

71.15

11

36

30

83.33

12

64

46

71.88

13

56

39

69.64

14

80

53

66.25

15

51

41

80.39

16

46

30

65.22

17

46

28

60.87

18

41

35

85.37

รวม

829

591

71.29

 

 

แผนภูมิ 3 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามเขต ปีงบประมาณ 2553

 

2 สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2553

2.1 สาเหตุการตายที่ถูกตาม

                   สาเหตุการตายที่ถูกตาม
ในที่นี้หมายถึง สาเหตุการตายที่ทราบจากพนักงานสอบสวนก่อนออกชันสูตรพลิกศพ แบ่งออกเป็นการตายในระหว่างการควบคุมและการตายผิดธรรมชาติ

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 307 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด 127 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 69 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 16 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,013 ศพ    การตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 14,085 ศพ รองลงมาได้แก่ การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 10,636 ศพ สำหรับการชันสูตรพลิกศพการตายผิดธรรมชาติ               ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 37 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 9,949 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,521ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ      300 เตียง จำนวน 1,047 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทั้งหมด พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,320 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 10,000 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,648 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,063 ศพ ดังตารางที่ 4 และแผนภูมิ 4-6

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการตายสาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2553

ปรประเภท รพ.

ตายในระหว่างการควบคุม

(ศพ)

ตายผิดธรรมชาติ (ศพ)

 

รวมการตาย

ฆ่า
  ตัวตาย

ถูกผู้อื่น
  ทำให้ตาย

ถูกสัตว์
  ทำร้ายตาย

ตายโดย
  อุบัติเหตุ

ตายโดยยัง
  มิปรากฏเหตุ

รวม

รพศ.

127

503

789

8

3,681

2,540

7,521

7,648

รพท.> 300 เตียง

69

446

598

7

2,699

1,951

5,701

5,770

รพท.<=300 เตียง

16

96

84

2

567

298

1,047

1,063

รพช. >30 เตียง

51

1,001

627

9

4,495

3,817

9,949

10,000

รพช.<= 30 เตียง

44

607

504

11

2,643

2,030

5,795

5,839

รวม

307

2,653

2,602

37

14,085

10,636

30,013

30,320

 

แผนภูมิ 4 แสดงข้อมูลการตายในระหว่างการควบคุม สาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2553

 

แผนภูมิ 5 แสดงข้อมูลการตายผิดธรรมชาติ สาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2553

 

แผนภูมิ 6  แสดงข้อมูลการตายทั้งหมด สาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2553      

 

2.2 สาเหตุการตายโดยแพทย์

                   สาเหตุการตายโดยแพทย์ ในที่นี้หมายถึง สาเหตุการตายที่ระบุโดยแพทย์ หลังการชันสูตรพลิกศพแล้ว ซึ่งบางครั้งสาเหตุการตายจะเป็นการตายตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีความแตกต่างกับสาเหตุการตาย ที่ถูกตามในข้อ 2.1 โดยในหัวข้อนี้ จะเพิ่มช่องสาเหตุการตายตามธรรมชาติอีกหนึ่งช่อง และแบ่งออกเป็น การตายในระหว่างการควบคุมและการตายผิดธรรมชาติ

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 194 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ 66 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 56 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มี         การดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 6 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 25,657 ศพ ซึ่งการตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 14,237 ศพ รองลงมาได้แก่  การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 5,980 ศพ สำหรับการตายผิดธรรมชาติ ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 35 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 8,419 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 6,099 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 911 ศพ

                   สำหรับสาเหตุการตายตามธรรมชาติในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 4,469ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 1,553 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1,483 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 146 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทั้งหมด พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,320 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 10,000 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,648 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,063 ศพ ดังตารางที่ 5 และแผนภูมิ 7-10

 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการตายสาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2553

ประเภท รพ.

ตายในระหว่างการควบคุม

(ศพ)

ตายผิดธรรมชาติ (ศพ)

 

ตายตามธรรม

ชาติ (ศพ)

 

รวมการตาย

ฆ่า
  ตัวตาย

ถูกผู้อื่น
  ทำให้ตาย

ถูกสัตว์
  ทำร้ายตาย

ตายโดย
  อุบัติเหตุ

ตายโดยยัง
  มิปรากฏเหตุ

รวม

รพศ.

66

546

839

8

3,713

993

6,099

1,483

7,648

รพท.> 300 เตียง

56

450

607

7

2,732

1,305

5,101

613

5,770

รพท.<=300 เตียง

6

95

86

2

574

154

911

146

1,063

รพช. >30 เตียง

28

1,023

635

8

4,533

2,220

8,419

1,553

10,000

รพช.<= 30 เตียง

38

607

517

10

2,685

1,308

5,127

674

5,839

รวม

194

2,721

2,684

35

14,237

5,980

25,657

4,469

30,320

 

 

แผนภูมิ 7 แสดงข้อมูลการตายในระหว่างการควบคุม สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2553

 

แผนภูมิ 8 แสดงข้อมูลการตายผิดธรรมชาติ สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2553

 

แผนภูมิ 9  แสดงข้อมูลการตายตามธรรมชาติ สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2553      

 

แผนภูมิ 10  แสดงข้อมูลการตายทั้งหมด สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2553    

 

2.3 เปรียบเทียบสาเหตุการตาย

                   เมื่อนำข้อมูลสาเหตุการตายที่ถูกตาม เปรียบเทียบกับสาเหตุการตายโดยแพทย์ พบว่า หลังจากแพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพแล้ว ระบุว่าเป็นศพที่ตายตามธรรมชาติ ทำให้จำนวนศพจำแนกตามสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพมีจำนวนแตกต่างกัน โดยพบว่าในภาพรวม การตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ทั้งหมด มีจำนวนลดลง 4,469 ศพ คิดเป็นร้อยละ 14.74 และพบว่า การตายผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะการตายโดยยังมิปรากฏเหตุ มีจำนวนลดลง 4,656 ศพ คิดเป็นร้อยละ 43.78 และการตายในระหว่างการควบคุม มีจำนวนลดลง 113 ศพ คิดเป็นร้อยละ 36.81 ดังตารางที่ 6

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบข้อมูลการตายทั้งหมด จำแนกตามสาเหตุการตาย ปีงบประมาณ 2553  

 

สาเหตุการตาย

ตายในระหว่างการควบคุม

(ศพ)

ตายผิดธรรมชาติ (ศพ)

 

รวมทั้งหมด

ฆ่า
  ตัวตาย

ถูกผู้อื่น
  ทำให้ตาย

ถูกสัตว์
  ทำร้ายตาย

ตายโดย
  อุบัติเหตุ

ตายโดยยัง
  มิปรากฏเหตุ

รวม

สาเหตุการตาย

ที่ถูกตาม

307

2,653

2,602

37

14,085

10,636

30,013

30,320

สาเหตุการตายโดยแพทย์

194

2,721

2,684

35

14,237

5,980

25,657

25,851

ความแตกต่าง

-113

+68

+82

-2

+152

-4,656

-4,356

-4,469

ร้อยละ

ความแตกต่าง

-36.81

+2.56

+3.15

-5.41

+1.08

-43.78

-14.51

-14.74

 

จากการนำข้อมูลการตายทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล พบว่า   โรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 332 ศพ /แห่ง/ปี รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง คือ 140 ศพ /แห่ง/ปี สำหรับโรงพยาบาลที่มีการชันสูตรพลิกศพน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 20 ศพ /แห่ง/ปี ดังตารางที่ 7 และแผนภูมิ11

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจำนวนศพที่ได้รับการชันสูตรพลิกศพต่อแห่ง ปีงบประมาณ 2553  

ประเภท รพ.

จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล

รวมตายทั้งหมด

เปรียบเทียบ จำนวนศพ :   แห่ง

รพศ.

23

7,648

332.52

รพท.> 300 เตียง

41

5,770

140.73

รพท.<=300 เตียง

19

1,063

55.95

รพช. >30 เตียง

218

10,000

45.87

รพช.<= 30 เตียง

290

5,839

20.13

รวม

591

30,320

51.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 11 เปรียบเทียบจำนวนศพที่ได้รับการชันสูตรพลิกศพต่อแห่ง ปีงบประมาณ 2553  

 

3.ผลการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2553  

                   ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วน คือ การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ และการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล

3.1การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ พบว่า มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน 11,500 ครั้ง/11,754 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง  มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุมากที่สุด จำนวน 3,637 ครั้ง/ 3,697 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 2,869 ครั้ง/2,906 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุน้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 505 ครั้ง / 510 ศพ ดังตารางที่ 8

 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ ปีงบประมาณ 2553  

ประเภท รพ.

จำนวนครั้งที่ออก (ครั้ง)

จำนวนศพ (ศพ)

รพศ.

2,645

2,716

รพท.   > 300 เตียง

1,844

1,925

รพท.< =300 เตียง

505

510

รพช. >   30 เตียง

3,637

3,697

รพช.< = 30 เตียง

2,869

2,906

รวม

11,500

11,754

 

3.2 การชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล มีการดำเนินงาน ดังนี้

                   1. การตรวจศพภายนอก พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 18,050 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ 7,033 ศพ รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 3,866 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 585 ศพ

                   2. การผ่าพิสูจน์ศพ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,136 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 976 ศพ รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 136 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 3 ศพ

                   3.การผ่าศพและการส่งตรวจชิ้นเนื้อ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,485 ศพ            โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,399 ศพ รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 82 ศพ สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง ไม่มีการดำเนินงาน  

ดังตารางที่ 9 และแผนภูมิ 12

 

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล   ปีงบประมาณ 2553  

ประเภท รพ.

ตรวจศพภายนอก

ผ่าพิสูจน์

ผ่าและส่งตรวจชิ้นเนื้อ

รพศ.

         3,235

         976

       1,399

รพท.   > 300 เตียง

         3,866

         136

           82

รพท.< =300 เตียง

           585

             4

           -  

รพช. >   30 เตียง

         7,033

           17

             3

รพช.< = 30 เตียง

         3,331

             3

             1

รวม

       18,050

       1,136

       1,485

 

แผนภูมิ 12 แสดงข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2553  

 

4 การส่งต่อศพ

จากการศึกษาข้อมูลการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น พบว่ามีการส่งต่อศพจำนวน 3,299 ศพ โดยพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียงมีการส่งต่อศพมากที่สุด จำนวน 1,783 ศพ และโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อศพน้อยที่สุด คือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ    300 เตียง จำนวน 65 ศพ ดังตารางที่ 10 และแผนภูมิ 13

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ 2553  

 

ประเภท รพ.

การส่งต่อ

รพศ.

141

รพท. > 300 เตียง

587

รพท.< =300 เตียง

65

รพช. >   30 เตียง

1,783

รพช.< = 30 เตียง

723

รวม

3,299

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 13 แสดงข้อมูลจำนวนการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ 2553  

 

เมื่อศึกษารายละเอียดของการส่งต่อ พบว่าได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีการส่งต่อศพไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มากที่สุด จำนวน 1,762 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 608 ศพ น้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น จำนวน 57 ศพ ดังตารางที่ 11 และแผนภูมิ 14

 

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลหน่วยงานที่รับส่งต่อศพ ปีงบประมาณ 2553  

ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน

ร้อยละ

1

สถาบันนิติเวช   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1,762

53.41

2

โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

608

18.43

3

มหาวิทยาลัย

518

15.70

4

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   กระทรวงยุติธรรม

237

7.18

5

มูลนิธิ/ญาติ

117

3.55

6

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น

57

1.73

 

รวม

3,299

100.00

 

แผนภูมิ 14 แสดงข้อมูลหน่วยงานที่รับส่งต่อศพ ปีงบประมาณ 2553  

 

5 ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

                   ในปีงบประมาณ 2553 มีการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ จำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลทุกระดับ พบว่า มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณ จำนวน 17,734,465 บาท และมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพจากเงินบำรุง จำนวน 6,347,501 บาท รวมเบิกเงินทั้งสิ้น          24,081,966 บาท โดยพบว่า เขต 14 มีการเบิกค่าตอบแทนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.27 น้อยที่สุดคือ เขต 11 เบิกค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.97 ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2553  

เขต

เบิกค่าตอบแทน

เงิน งปม.

เงินบำรุง

รวม

ร้อยละ

เขต 1

802,200

283,300

1,085,500

         4.51

เขต 2

303,660

258,680

562,340

         2.34

เขต 3

806,850

253,900

1,060,750

         4.40

เขต 4

1,685,500

141,764

1,827,264

         7.59

เขต 5

364,099

237,900

601,999

         2.50

เขต 6

1,107,750

387,350

1,495,100

         6.21

เขต 7

354,300

345,800

700,100

         2.91

เขต 8

627,113

162,493

789,606

         3.28

เขต 9

2,911,050

197,900

3,108,950

       12.91

เขต 10

529,925

336,669

866,594

         3.60

เขต 11

326,538

148,500

475,038

         1.97

เขต 12

363,080

421,660

784,740

         3.26

เขต 13

1,063,900

320,000

1,383,900

         5.75

เขต 14

2,566,800

627,987

3,194,787

       13.27

เขต 15

1,526,200

354,173

1,880,373

         7.81

เขต 16

1,602,100

507,400

2,109,500

         8.76

เขต 17

293,900

1,040,300

1,334,200

         5.54

เขต 18

499,500

321,725

821,225

         3.41

รวม

17,734,465

6,347,501

24,081,966

     100.00

 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2554

1 ข้อมูลทั่วไป

                   จากข้อมูล พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลครบทุกเดือน จำนวน 489 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.77 โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลไม่ครบทุกเดือน จำนวน 161 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.35 สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล จำนวน 182 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.88 ดังตารางที่ 13 และ แผนภูมิ 15

 

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2554

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

ส่งข้อมูลครบทุกเดือน

489

58.77

ส่งข้อมูลไม่ครบทุกเดือน

161

19.35

ไม่ส่งข้อมูล

182

21.88

รวม

832

100.00

 

แผนภูมิ 15 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2554  

เมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำนวน 630 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.72 โดยพบว่า โรงพยาบาลศูนย์ มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง คิดเป็นร้อยละ 90.00 สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกลับมาน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง คิดเป็นร้อยละ 69.27 ดังตารางที่ 14 และแผนภูมิ 16

ตารางที่ 14 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2554

 

ประเภท รพ.

จำนวน

โรงพยาบาล

ส่งข้อมูล

ร้อยละ

รพศ.

25

23

         92.00

รพท.> 300 เตียง

50

44

         88.00

รพท.< =300 เตียง

20

18

         90.00

รพช. >   30 เตียง

288

234

         81.25

รพช.< = 30 เตียง

449

311

         69.27

รวม

832

630

         75.72

 

แผนภูมิ 16 แสดงร้อยละโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2554

                   เมื่อวิเคราะห์จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลจำแนกตามเขต พบว่า เขต 5 ส่งข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.48 รองลงมาได้แก่ เขต 18 คิดเป็นร้อยละ 90.24 เขตที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาน้อยที่สุด ได้แก่ เขต 8 คิดเป็นร้อยละ 63.64 ดังตารางที่ 15 และแผนภูมิ 17

 

ตารางที่ 15  แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามเขต ปีงบประมาณ 2554

        
  

เขต

  
  

จำนวน รพ.ทั้งหมด

  
  

จำนวน.รพ.ที่ส่งข้อมูล

  
  

คิดเป็นร้อยละ

  

1

42

29

69.05

2

30

27

90.00

3

33

29

87.88

4

44

36

81.82

5

21

19

90.48

6

61

42

68.85

7

34

23

67.65

8

55

35

63.64

9

39

32

82.05

10

52

41

78.85

11

36

29

80.56

12

64

46

71.88

13

57

41

71.93

14

80

52

65.00

15

51

41

80.39

16

46

34

73.91

17

46

37

80.43

18

41

37

90.24

รวม

832

630

75.72

 

แผนภูมิ 17 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามเขต ปีงบประมาณ 2554

 

2. สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2554

2.1 สาเหตุการตายที่ถูกตาม

                   สาเหตุการตายที่ถูกตาม ในที่นี้หมายถึง สาเหตุการตายที่ทราบจากพนักงานสอบสวนก่อนออกชันสูตรพลิกศพ แบ่งออกเป็นการตายในระหว่างการควบคุมและการตายผิดธรรมชาติ

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 372 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ    147 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 85 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 8 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 34,792 ศพ      การตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 16,415 ศพ รองลงมาได้แก่ การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 12,860ศพ สำหรับการชันสูตรพลิกศพการตายผิดธรรมชาติที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 40 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 11,962 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 9,299 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,237 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทั้งหมด พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 35,164 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 12,043 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 9,446 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,245 ศพ   ดังตารางที่ 16 และแผนภูมิ 18-20

 

ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลการตายสาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2554

ประเภท รพ.

ตายในระหว่างการควบคุม

(ศพ)

ตายผิดธรรมชาติ (ศพ)

 

รวมการตาย

ฆ่า
  ตัวตาย

ถูกผู้อื่น
  ทำให้ตาย

ถูกสัตว์
  ทำร้ายตาย

ตายโดย
  อุบัติเหตุ

ตายโดยยัง
  มิปรากฏเหตุ

รวม

รพศ.

147

587

787

11

4,616

3,298

9,299

9,446

รพท.> 300 เตียง

85

445

516

7

2,849

2,131

5,948

6,033

รพท.<=300 เตียง

8

117

92

2

684

342

1,237

1,245

รพช. >30 เตียง

81

1,054

768

8

5,313

4,819

11,962

12,043

รพช.<= 30 เตียง

51

649

462

12

2,953

2,270

6,346

6,397

รวม

372

2,852

2,625

40

16,415

12,860

34,792

35,164

 

แผนภูมิ 18 แสดงข้อมูลการตายในระหว่างการควบคุม สาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2554

 

แผนภูมิ 19 แสดงข้อมูลการตายผิดธรรมชาติ สาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2554

 

แผนภูมิ 20 แสดงข้อมูลการตายทั้งหมด สาเหตุการตายที่ถูกตาม ปีงบประมาณ 2554      

 

2.2 สาเหตุการตายโดยแพทย์

                   สาเหตุการตายโดยแพทย์ ในที่นี้หมายถึง สาเหตุการตายที่ระบุโดยแพทย์ หลังการชันสูตรพลิกศพแล้ว ซึ่งบางครั้งสาเหตุการตายจะเป็นการตายตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีความแตกต่างกับสาเหตุการตาย   ที่ถูกตามในข้อ 2.1 โดยในหัวข้อนี้ จะเพิ่มช่องสาเหตุการตายตามธรรมชาติอีกหนึ่งช่อง และแบ่งออกเป็น การตายในระหว่างการควบคุมและการตายผิดธรรมชาติ

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 284 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ 95 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 72 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 5 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 29,450ศพ ซึ่งการตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 16,687 ศพ รองลงมาได้แก่  การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 7,080 ศพ สำหรับการตายผิดธรรมชาติ ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 44 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง      มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 10,071 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,488 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,088 ศพ

                   สำหรับสาเหตุการตายตามธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 5,430ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 1,902 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1,863 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 152 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทั้งหมด พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 35,164 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 12,043 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 9,446 ศพ   น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,245 ศพ   ดังตารางที่ 17 และแผนภูมิ 21-24

 

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลการตายสาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2554  

ประเภท รพ.

ตายในระหว่างการควบคุม

(ศพ)

ตายผิดธรรมชาติ (ศพ)

 

ตายตามธรรม

ชาติ (ศพ)

 

รวมการตาย

ฆ่า
  ตัวตาย

ถูกผู้อื่น
  ทำให้ตาย

ถูกสัตว์
  ทำร้ายตาย

ตายโดย
  อุบัติเหตุ

ตายโดยยัง
  มิปรากฏเหตุ

รวม

รพศ.

95

618

800

11

4,700

1,359

7,488

1,863

9,446

รพท.> 300 เตียง

72

450

536

7

2,895

1,292

5,180

781

6,033

รพท.<=300 เตียง

5

116

94

2

680

196

1,088

152

1,245

รพช. >30 เตียง

70

1,091

785

11

5,396

2,788

10,071

1,902

12,043

รพช.<= 30 เตียง

42

673

476

13

3,016

1,445

5,623

732

6,397

รวม

284

2,948

2,691

44

16,687

7,080

29,450

5,430

35,164

 

แผนภูมิ 21 แสดงข้อมูลการตายในระหว่างการควบคุม สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2554

 

แผนภูมิ 22 แสดงข้อมูลการตายผิดธรรมชาติ สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2554

 

แผนภูมิ 23 แสดงข้อมูลการตายตามธรรมชาติ สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2554      

 

แผนภูมิ 24 แสดงข้อมูลการตายทั้งหมด สาเหตุการตายโดยแพทย์ ปีงบประมาณ 2554    

 

2.3 เปรียบเทียบสาเหตุการตาย

                   จากการนำข้อมูลสาเหตุการตายที่ถูกตาม เปรียบเทียบกับสาเหตุการตายโดยแพทย์ พบว่า หลังจากแพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพแล้ว ระบุว่าเป็นศพที่ตายตามธรรมชาติ ทำให้จำนวนศพจำแนกตามสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพมีจำนวนแตกต่างกัน โดยพบว่าในภาพรวม การตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพทั้งหมด มีจำนวนลดลง 5,430 ศพ คิดเป็นร้อยละ 15.44 โดยพบว่า การตายผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะการตายโดยยังมิปรากฏเหตุ มีจำนวนลดลง 5,780 ศพ คิดเป็นร้อยละ 44.95 และการตายในระหว่างการควบคุม มีจำนวนลดลง 88 ศพ คิดเป็นร้อยละ 23.66 ดังตารางที่ 18

 

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบข้อมูลการตายทั้งหมด จำแนกตามสาเหตุการตาย ปีงบประมาณ 2554  

 

สาเหตุการตาย

ตายในระหว่างการควบคุม

(ศพ)

ตายผิดธรรมชาติ (ศพ)

 

รวมทั้งหมด

ฆ่า
  ตัวตาย

ถูกผู้อื่น
  ทำให้ตาย

ถูกสัตว์
  ทำร้ายตาย

ตายโดย
  อุบัติเหตุ

ตายโดยยัง
  มิปรากฏเหตุ

รวม

สาเหตุการตาย ที่ถูกตาม

372

2,852

2,625

40

16,415

12,860

34,792

35,164

สาเหตุการตายโดยแพทย์

284

2,948

2,691

44

16,687

7,080

29,450

 

29,734

ความแตกต่าง

-88

+96

+66

+4

+272

-5,780

-5,342

-5,430

ร้อยละ

ความแตกต่าง

-23.66

+3.37

+2.51

+10.00

+1.66

-44.95

-15.35

-15.44

 

จากการนำข้อมูลการตายทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล พบว่า   โรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 410 ศพ /แห่ง/ปี รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง คือ 137 ศพ/แห่ง/ปี สำหรับโรงพยาบาลที่มีการชันสูตรพลิกศพน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 20 ศพ /แห่ง/ปี ดังตารางที่ 19

 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบจำนวนศพที่ได้รับการชันสูตรพลิกศพต่อแห่ง ปีงบประมาณ 2554  

ประเภท รพ.

จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล

รวมตายทั้งหมด

เปรียบเทียบ จำนวนศพ :   แห่ง

รพศ.

23

9,446

410.70

รพท.> 300 เตียง

44

6,033

137.11

รพท.<=300 เตียง

18

1,245

69.17

รพช. >30 เตียง

234

12,043

51.47

รพช.<= 30 เตียง

311

6,397

20.57

รวม

630

35,164

55.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 25 เปรียบเทียบจำนวนศพที่ได้รับการชันสูตรพลิกศพต่อแห่ง ปีงบประมาณ 2554  

 

3.ผลการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2554  

                   ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วน คือ การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ และการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล

3.1 การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ พบว่า มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน 13,839 ครั้ง/13,994 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง       มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุมากที่สุด จำนวน 4,471 ครั้ง/4,521 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 3,600 ครั้ง/3,634 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ       ณ ที่เกิดเหตุน้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 569 ครั้ง/   575 ศพ ดังตารางที่ 20

 

ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ ปีงบประมาณ 2554  

ประเภท รพ.

จำนวนครั้งที่ออก (ครั้ง)

จำนวนศพ (ศพ)

รพศ.

3,600

3,634

รพท.   > 300 เตียง

2,149

2,179

รพท.< =300 เตียง

569

575

รพช. >   30 เตียง

4,471

4,521

รพช.< = 30 เตียง

3,050

3,085

รวม

13,839

13,994

 

3.2 การชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล มีการดำเนินงาน ดังนี้

                   1. การตรวจศพภายนอก พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 20,558 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ 8,375 ศพ รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 3,856 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 706 ศพ

                   2. การผ่าพิสูจน์ศพ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,307 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,167 ศพ รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 119 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 2 ศพ

                   3.การผ่าศพและการส่งตรวจชิ้นเนื้อ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,722 ศพ          โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,645 ศพ สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง ไม่มีการดำเนินงาน  

ดังตารางที่ 21 และแผนภูมิ 26

 

ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2554  

ประเภท รพ.

ตรวจศพภายนอก

ผ่าพิสูจน์

ผ่าและส่งตรวจชิ้นเนื้อ

รพศ.

3,772

1,167

1,645

รพท.   > 300 เตียง

3,856

119

74

รพท.< =300 เตียง

706

2

-

รพช. >   30 เตียง

8,375

12

2

รพช.< = 30 เตียง

3,849

7

1

รวม

20,558

1,307

1,722

 

แผนภูมิ 26 แสดงข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2554  

 

4 การส่งต่อศพ ปีงบประมาณ 2554  

จากการศึกษาข้อมูลการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น พบว่ามีการส่งต่อศพจำนวน 2,595 ศพ โดยพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการส่งต่อศพมากที่สุด จำนวน 1,434 ศพ รองลงมาได้แก่ พบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 602 ศพ และโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อศพน้อยที่สุด คือโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 70 ศพ ดังตารางที่ 22 และแผนภูมิ 27

 

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ 2554  

ประเภท รพ.

การส่งต่อ

รพศ.

70

รพท.> 300 เตียง

412

รพท.<=300 เตียง

77

รพช. > 30 เตียง

1,434

รพช.<= 30 เตียง

602

รวม

2,595

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 27 แสดงข้อมูลจำนวนการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น ปีงบประมาณ 2554  

 

เมื่อศึกษารายละเอียดของการส่งต่อ พบว่าได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีการส่งต่อศพไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มากที่สุด จำนวน 1,160 ศพ    คิดเป็นร้อยละ 44.70 รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัย จำนวน 487 ศพ คิดเป็นร้อยละ 18.77 ดังตารางที่ 23 และแผนภูมิ 28

 

ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลหน่วยงานที่รับส่งต่อศพ ปีงบประมาณ 2554  

 

ลำดับ

หน่วยงาน

จำนวน

ร้อยละ

1

สถาบันนิติเวช   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1,160

44.70

2

มหาวิทยาลัย

487

18.77

3

โรงพยาบาลสังกัด   สป

433

16.69

4

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   กระทรวงยุติธรรม

424

16.34

5

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น

73

2.81

6

มูลนิธิ/ญาติ

18

0.69

 

รวม

2,595

100.00

 

แผนภูมิ 28 แสดงข้อมูลหน่วยงานที่รับส่งต่อศพ ปีงบประมาณ 2554  

 

5 ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

                   ในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลทุกระดับ พบว่า มีการเบิกค่าตอบแทน       การปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณ จำนวน 21,178,863 บาท และมีการเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพจากเงินบำรุง จำนวน 7,145,286 บาท รวมเบิกเงินทั้งสิ้น 28,324,149 บาท โดยพบว่า เขต 14 มีการเบิกค่าตอบแทนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.66 น้อยที่สุด คือ เขต11            เบิกค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.92 ดังตารางที่ 24

 

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2554  

เขต

เบิกค่าตอบแทน

เงิน งปม.

เงินบำรุง

รวม

ร้อยละ

เขต 1

983,800

125,900

1,109,700

3.92

เขต 2

362,880

268,500

631,380

2.23

เขต 3

1,253,060

354,650

1,607,710

5.68

เขต 4

2,699,200

125,976

2,825,176

9.97

เขต 5

320,030

244,100

564,130

1.99

เขต 6

1,506,350

416,600

1,922,950

6.79

เขต 7

473,850

156,920

630,770

2.23

เขต 8

684,926

109,400

794,326

2.80

เขต 9

3,255,900

211,000

3,466,900

12.24

เขต 10

888,250

364,505

1,252,755

4.42

เขต 11

377,700

166,650

544,350

1.92

เขต 12

456,100

430,680

886,780

3.13

เขต 13

939,638

503,400

1,443,038

5.09

เขต 14

2,705,400

597,090

3,302,490

11.66

เขต 15

1,592,001

423,720

2,015,721

7.12

เขต 16

1,370,700

716,950

2,087,650

7.37

เขต 17

592,510

1,646,575

2,239,085

7.91

เขต 18

716,568

282,670

999,238

3.53

รวม

21,178,863

7,145,286

28,324,149

100.00

 

บทที่ 4

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

จากการศึกษาผลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ปี 2553 -2554 ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ผลการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ การส่งต่อศพและค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ    สรุปได้ ดังนี้

 

1. การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2553

1 ข้อมูลทั่วไป

                    ปีงบประมาณ 2553 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลครบทุกเดือน จำนวน 421 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 50.78 โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลไม่ครบทุกเดือน จำนวน 210 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.33 สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูลจำนวน 198 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.88

เมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า มีโรงพยาบาลส่งข้อมูล จำนวน 591 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.29 โดยพบว่า โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 92.00 สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกลับมาน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง คิดเป็นร้อยละ 65.02

                   เมื่อวิเคราะห์จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลจำแนกตามเขต พบว่า เขต 18 ส่งข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.37 รองลงมาได้แก่ เขต 3 คิดเป็นร้อยละ 84.85 เขตที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาน้อยที่สุด ได้แก่ เขต 6 คิดเป็นร้อยละ 46.67

 

2. สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2553

        2.1 สาเหตุการตายที่ถูกตาม

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 307 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ    127 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 69 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 16 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,013 ศพ      การตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 14,085 ศพ รองลงมาได้แก่ การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 10,636 ศพ สำหรับการชันสูตรพลิกศพการตายผิดธรรมชาติ ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 37 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 9,949 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,521ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,047 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทุกสาเหตุ พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,320 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด จำนวน 10,000 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,648 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,063 ศพ  

2.2 สาเหตุการตายโดยแพทย์

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 194 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ 66 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 56 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 6 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 25,657 ศพ ซึ่งการตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 14,237 ศพ รองลงมาได้แก่  การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 5,980 ศพ สำหรับการตายผิดธรรมชาติ ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 35 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 8,419 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 6,099 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 911 ศพ

                   สำหรับสาเหตุการตายตามธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด  4,469 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 1,553 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1,483 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 146 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทุกสาเหตุ พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 30,320 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด จำนวน 10,000 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,648 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,063 ศพ  

2.3 เปรียบเทียบสาเหตุการตาย

                   เมื่อนำข้อมูลสาเหตุการตายที่ถูกตาม เปรียบเทียบกับสาเหตุการตายโดยแพทย์ พบว่า หลังจากแพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพแล้ว ระบุว่าเป็นศพที่ตายตามธรรมชาติ ทำให้จำนวนศพจำแนกตามสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพมีจำนวนแตกต่างกัน โดยพบว่าในภาพรวม การตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ทั้งหมด มีจำนวนลดลง 4,469 ศพ คิดเป็นร้อยละ 14.74 และพบว่า การตายผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะ     การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ มีจำนวนลดลง 4,656 ศพ คิดเป็นร้อยละ 43.78 และการตายในระหว่างการควบคุม มีจำนวนลดลง 113 ศพ คิดเป็นร้อยละ 36.81

จากการนำข้อมูลการตายทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล พบว่า   โรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 332 ศพ /แห่ง/ปี รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง คือ 140 ศพ /แห่ง/ปี สำหรับโรงพยาบาลที่มีการชันสูตรพลิกศพน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 20 ศพ /แห่ง/ปี

 

3.ผลการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2553  

       3.1 การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ พบว่า มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน 11,500 ครั้ง/11,754 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง    มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุมากที่สุด จำนวน 3,637 ครั้ง/3,697 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 2,869 ครั้ง/2,906 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุน้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียงจำนวน 505 ครั้ง/510 ศพ

3.2 การชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล

                   1. การตรวจศพภายนอก พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 18,050 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ 7,033 ศพ รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง 3,866 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 585 ศพ

                   2. การผ่าพิสูจน์ศพ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,136 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์       มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 976 ศพ รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 136 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 3 ศพ

                   3.การผ่าศพและการส่งตรวจชิ้นเนื้อ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,485 ศพ            โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,399 ศพ รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 82 ศพ สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง ไม่มีการดำเนินงาน

4. การส่งต่อศพ

จากการศึกษาข้อมูลการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น พบว่ามีการส่งต่อศพจำนวน 3,299 ศพ โดยพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียงมีการส่งต่อศพมากที่สุด จำนวน 1,783 ศพ และโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อศพน้อยที่สุด คือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 65 ศพ

เมื่อศึกษารายละเอียดของการส่งต่อ พบว่าได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีการส่งต่อศพไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มากที่สุด จำนวน 1,762 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 608 ศพ

5. ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

                   ในปีงบประมาณ 2553 มีการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ จำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลทุกระดับ พบว่า มีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณ จำนวน 17,734,465 บาท และมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพจากเงินบำรุง จำนวน 6,347,501 บาท รวมเบิกเงินทั้งสิ้น           24,081,966 บาท โดยพบว่า เขต 14 มีการเบิกค่าตอบแทนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.27 น้อยที่สุด คือ เขต 11 เบิกค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.97

 

2. การดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป

                   จากข้อมูล พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลครบทุกเดือน จำนวน 489 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.77 โรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลไม่ครบทุกเดือน จำนวน 161 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.35 สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูล จำนวน 182 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.88

เมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า ในปีงบประมาณ 2554 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำนวน 630 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.72 โดยพบว่า โรงพยาบาลศูนย์ มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง คิดเป็นร้อยละ 90.00 สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกลับมาน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง คิดเป็นร้อยละ 69.27

                   เมื่อวิเคราะห์จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลจำแนกตามเขต พบว่า เขต 5 ส่งข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.48 รองลงมาได้แก่ เขต 18 คิดเป็นร้อยละ 90.24 เขตที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาน้อยที่สุด ได้แก่ เขต 8 คิดเป็นร้อยละ 63.64

 

2. สาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2554

2.1 สาเหตุการตายที่ถูกตาม

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 372 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ    147 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 85 ศพ สำหรับโรงพยาบาล     ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 8 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 34,792 ศพ     การตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 16,415 ศพ รองลงมาได้แก่ การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 12,860ศพ สำหรับการชันสูตรพลิกศพการตายผิดธรรมชาติที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 40 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 11,962 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 9,299 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,237 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทั้งหมด พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 35,164 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 12,043 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 9,446 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,245 ศพ

2.2 สาเหตุการตายโดยแพทย์

                   การตายในระหว่างการควบคุม จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 284 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพที่ตายในระหว่างการควบคุมมากที่สุด คือ 95 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 72 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 5 ศพ

                   การตายผิดธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 29,450ศพ ซึ่งการตายโดยอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 16,687 ศพ รองลงมา ได้แก่  การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ จำนวน 7,080 ศพ สำหรับการตายผิดธรรมชาติ ที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ การตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย จำนวน 44 ศพ และพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 10,071 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,488 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,088 ศพ

                   สำหรับสาเหตุการตายตามธรรมชาติ ในภาพรวม พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 5,430ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 1,902 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1,863 ศพ น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 152 ศพ

                   เมื่อรวมการชันสูตรพลิกศพการตายทั้งหมด พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 35,164 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุดในทุกสาเหตุการตาย จำนวน 12,043 ศพ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 9,446 ศพ   น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 1,245 ศพ  

2.3 เปรียบเทียบสาเหตุการตาย

                   จากการนำข้อมูลสาเหตุการตายที่ถูกตาม เปรียบเทียบกับสาเหตุการตายโดยแพทย์ พบว่า หลังจากแพทย์ได้ทำการชันสูตรพลิกศพแล้ว ระบุว่าเป็นศพที่ตายตามธรรมชาติ ทำให้จำนวนศพจำแนกตามสาเหตุการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพมีจำนวนแตกต่างกัน โดยพบว่าในภาพรวม การตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพทั้งหมด มีจำนวนลดลง 5,430 ศพ คิดเป็นร้อยละ 15.44 และพบว่าการตายผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะการตายโดยยังมิปรากฏเหตุ มีจำนวนลดลง 5,780 ศพ คิดเป็นร้อยละ 44.95 และการตายในระหว่างการควบคุม มีจำนวนลดลง 88 ศพ คิดเป็นร้อยละ 23.66

จากการนำข้อมูลการตายทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล พบว่า   โรงพยาบาลศูนย์มีการชันสูตรพลิกศพมากที่สุด คือ 410 ศพ /แห่ง/ปี รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง คือ 137 ศพ/แห่ง/ปี สำหรับโรงพยาบาลที่มีการชันสูตรพลิกศพน้อยที่สุด              คือ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 20 ศพ /แห่ง/ปี

3.ผลการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2554  

3.1 การชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ พบว่า มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุทั้งหมด จำนวน 13,839 ครั้ง/13,994 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง   มีการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุมากที่สุด จำนวน 4,471 ครั้ง/4,521 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 3,600 ครั้ง/3,634 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุน้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 569 ครั้ง/575 ศพ

3.2      การชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล

จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล มีการดำเนินงาน ดังนี้

                   1. การตรวจศพภายนอก พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 20,558 ศพ โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ 8,375 ศพ รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง    จำนวน 3,856 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 706 ศพ

                   2. การผ่าพิสูจน์ศพ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,307 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,167 ศพ รองลงมา คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 119 ศพ สำหรับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 2 ศพ

                   3.การผ่าศพและการส่งตรวจชิ้นเนื้อ พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,722 ศพ โดยโรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,645 ศพ สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง ไม่มีการดำเนินงาน  

4. การส่งต่อศพ ปีงบประมาณ 2554  

จากการศึกษาข้อมูลการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น พบว่ามีการส่งต่อศพจำนวน 2,595 ศพ โดยพบว่าโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการส่งต่อศพมากที่สุด จำนวน 1,434 ศพ รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 602 ศพ และโรงพยาบาลที่มีการส่งต่อศพน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 70 ศพ

เมื่อศึกษารายละเอียดของการส่งต่อ พบว่าได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ามีการส่งต่อศพไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มากที่สุด จำนวน 1,160 ศพ คิดเป็นร้อยละ44.70 รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัย จำนวน 487 ศพ คิดเป็นร้อยละ 18.77

5 ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

                   ในปีงบประมาณ 2554 มีการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของโรงพยาบาลทุกระดับ พบว่า มีการเบิกค่าตอบแทน       การปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณ 21,178,863 บาท และมีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพจากเงินบำรุง 7,145,286 บาท รวมเบิกเงินทั้งสิ้น 28,324,149 บาท        โดยพบว่า เขต 14 มีการเบิกค่าตอบแทนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.66 น้อยที่สุดคือ เขต 11             เบิกค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.92

 

อภิปรายผล

๑.   จากการศึกษาข้อมูลการส่งกลับของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน พบว่า ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ข้อมูลที่วิเคราะห์น้อยกว่าความเป็นจริง โดยในปีงบประมาณ 2553       มีโรงพยาบาลส่งข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 71.29 และปีงบประมาณ 2554 มีโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล คิดเป็น ร้อยละ 75.72

๒.   จากการศึกษาสาเหตุการตายโดยแพทย์หลังการชันสูตรพลิกศพแล้ว พบว่า ผลจากการชันสูตรพลิกศพ เป็นการตายตามธรรมชาติอยู่จำนวนหนึ่ง ที่พนักงานสอบสวนต้องตามแพทย์ไปชันสูตรพลิกศพ เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุการตาย โดยในปีงบประมาณ 2553 มีสาเหตุตายตามธรรมชาติ จำนวน 4,469 ศพ และปีงบประมาณ 2554 มีสาเหตุตายตามธรรมชาติ จำนวน 5,430 ศพ

๓.   จากการเปรียบเทียบสาเหตุการตายที่ถูกตามและสาเหตุการตายโดยแพทย์หลังการชันสูตร พลิกศพแล้ว ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า สาเหตุการตายทุกสาเหตุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการตายโดยยังมิปรากฏเหตุจะมีจำนวนลดลงมากที่สุด

๔.   จากการศึกษาข้อมูลการตายในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า การตายโดยอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง ซึ่งหากมีการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ อาจทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้

๕.   จากการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนศพที่ได้รับการชันสูตรพลิกศพ กับจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า โรงพยาบาลศูนย์มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพต่อแห่งต่อปีมากที่สุด

๖.   จากการศึกษาข้อมูลการออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า โรงพยาบาลทุกระดับมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับโรงพยาบาลชุมชนจะมีการออกชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ มากกว่าโรงพยาบาลในระดับอื่น

๗.   จากการศึกษาข้อมูลการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า โรงพยาบาลชุมชนจะมีการดำเนินงานตรวจศพภายนอกมากกว่าโรงพยาบาลระดับอื่น อาจเป็นเพราะมีศักยภาพการตรวจศพในเบื้องต้นและจำนวนโรงพยาบาลมากกว่า สำหรับในส่วนของการผ่าพิสูจน์ /ผ่าและส่งตรวจ     ชิ้นเนื้อ พบว่า โรงพยาบาลศูนย์มีการดำเนินงานมากกว่าโรงพยาบาลระดับอื่น เนื่องจากมีศักยภาพสูงกว่าทั้งในด้านบุคลากรเฉพาะทาง และวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่

๘.   จากการศึกษาข้อมูลการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพที่หน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า โรงพยาบาลชุมชนจะมีการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพมากที่สุด อาจเนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในด้านของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ และมีการส่งต่อศพไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจมากที่สุด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับการส่งต่อและความสะดวกของเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องในการส่งต่อศพไปชันสูตรพลิกศพ

๙.   จากการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ในปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2554 พบว่า มีการเบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณที่ได้รับและเงินบำรุงด้วย อาจเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ

 

ข้อเสนอแนะ

 1. 1ควรมีการเก็บข้อมูลการชันสูตรพลิกศพอย่างต่อเนื่องทุกปี และขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งในการส่งข้อมูลกลับ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
 2. 2ควรสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมให้เพียงพอกับภาระงาน และสนับสนุนงบประมาณในด้านอื่น เช่น ค่าส่งต่อศพและวัตถุพยาน ให้แก่หน่วยบริการ
 3. 3ควรปรับปรุงช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนให้มีแนวทางการเบิกเงินงบประมาณที่ชัดเจน
 4. 4ควรนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้เห็นความสำคัญของงานนิติเวชในโรงพยาบาล
 5. 5ควรนำผลการศึกษามาวางแผนพัฒนาการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งในด้านงบประมาณค่าตอบแทน อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
 6. 6ควรมีการเสนอข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

**********************************************[1] พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2499, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 16 ( 21 กุมภาพันธ์ 2499 ) : 132

[2] พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 137 ก (30 ธันวาคม 2542 ) : 18

3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา 148(3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2550 , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 22 ก (1 พฤษภาคม 2550 ) : 1

4 พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่21) พ.ศ. 2542 พ.ศ.2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 100 ก (28 ธันวาคม 2550 ) : 27

5 พระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่21) พ.ศ. 2542 พ.ศ.2555, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 62 ก (13 กรกฎาคม 2555 ) : 7

 

[6] พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2499, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 16 ( 21 กุมภาพันธ์ 2499 ) : 132

 

7 สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2552 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์สหประชาพาณิชย์ 2552 ) : 366

 

 

ส่วนที่ 2

 สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวช

 

ด้านผู้ป่วยคดี

บทสรุปผู้บริหาร

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ สำนักบริหารการสาธารณสุข     ดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ซึ่งครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานผู้ป่วยคดี และนำข้อมูลที่ได้มาตั้งคำของบประมาณ โดยทำการสำรวจระหว่างเดือนตุลาคม 2552- กันยายน 2553 จำนวน 581 แห่ง คิดเป็น   ร้อยละ 70.08 สรุปข้อมูล ดังนี้

 

๑.      ข้อมูลงานตรวจผู้ป่วยคดี ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยนอก และข้อมูลผู้ป่วยในโดยพบว่ามีการตรวจผู้ป่วยนอก ทั้งหมด 72,687 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด และพบว่ามีการตรวจผู้ป่วยในทั้งหมด 19,663ราย โดยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการตรวจมากที่สุด

 

๒.   ข้อมูลงานนิติพิษวิทยา ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลการตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และข้อมูลการวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย โดยพบว่า มีการตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รวมทั้งหมด 75,129 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด และพบว่ามีการตรวจหาการวัดระดับแอลกอฮอล์       ในร่างกาย รวมทั้งหมด 7,595 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด

 

๓.   ข้อมูลงานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน โดยพบว่า มีการตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน รวมทั้งหมด 261 ราย โดยโรงพยาบาลศูนย์ มีการตรวจมากที่สุด และพบว่ามีการตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน รวมทั้งหมด 5,759 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด

 

๔.   ข้อมูลการเป็นพยานศาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,340 ครั้ง โดยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด

 

๕.   ข้อมูลงานนิติเวชอื่นๆ มีการตรวจทั้งหมด 1,285 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด

 

๖.  ข้อมูลการส่งต่อ มีการตรวจทั้งหมด มีการดำเนินงานทั้งหมด 2,892 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด

 

ข้อเสนอแนะ

 

สำนักบริหารการสาธารณสุขควรมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี     อย่างต่อเนื่องทุกปี และขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งในการส่งข้อมูลกลับ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และควรนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข          เพื่อสนับสนุนงบประมาณในด้านอื่นให้แก่หน่วยบริการ ได้แก่ งบประมาณการบริหารจัดการงานผู้ป่วยคดี งบประมาณที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย งบประมาณการตรวจวัตถุพยาน และนำผลการศึกษามาวางแผนพัฒนาการดำเนินงานการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ และการพัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ควรเสนอข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในประเทศไทยต่อไป

 

 

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมา

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักบริหารการสาธารณสุข ดำเนินงานนิติเวช ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพและผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 สำนักบริหารการสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการตั้งคำของบประมาณงานนิติเวชในปีต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

 

 1. 1.เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2553 ของบุคลากร   ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. 2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลสถานการณ์การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553
 3. 3.เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูล และใช้ในการตั้งคำของบประมาณงานนิติเวช

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

 

              โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

              สามารถนำผลการศึกษาไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งในด้านงบประมาณค่าตอบแทน อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานได้ และสามารถประเมินแนวโน้มการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในอนาคตได้ อีกทั้งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

5.นิยามศัพท์

 

            1. สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 ในที่นี้หมายถึง การศึกษาผลดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในเรื่องงานตรวจผู้ป่วยคดี งานนิติพิษวิทยา งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม การเป็นพยานศาล และงานนิติเวชอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2553

 

            2. งานตรวจผู้ป่วยคดี ในที่นี้หมายถึง การตรวจร่างกายผู้ป่วยคดีทางเพศหรือถูกทำร้าย อุบัติเหตุ หรือตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

            3. ผู้ป่วยนอก ในที่นี้หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลไม่ได้รับไว้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

            4. ผู้ป่วยใน ในที่นี้หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลรับไว้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

            5.งานนิติพิษวิทยา ในที่นี้หมายถึง การตรวจหาสารพิษ สารเสพติดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคดี ได้แก่

 

5.1   การตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 

5.2   การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

 

            6.งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม ในที่นี้หมายถึง การตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านคดี ได้แก่

 

                        6.1 การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน

 

                        6.2 การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่ง จากวัตถุพยาน

 

            7.การเป็นพยานศาล ในที่นี้หมายถึง การไปให้การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในศาลที่เกี่ยวข้องทางด้านคดี

 

    8.งานนิติเวชอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง การดำเนินการด้านนิติเวชเกี่ยวกับผู้ป่วยคดีนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น การรับรองสติสัมปชัญญะในผู้ป่วยที่ต้องการทำนิติกรรมในโรงพยาบาล การพิสูจน์อายุ

 

           9.โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [1]ในที่นี้หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป   โรงพยาบาลชุมชน โดยแบ่งเขตราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 18 เขต ได้แก่

 

เขต 1

จังหวัดนนทบุรี   ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

เขต 2

จังหวัดชัยนาท     ลพบุรี   สิงห์บุรี   อ่างทอง

เขต 3

จังหวัดฉะเชิงเทรา   ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก   สมุทรปราการ

เขต 4

จังหวัดกาญจนบุรี   นครปฐม ราชบุรี   สุพรรณบุรี  

เขต 5

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     เพชรบุรี   สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  

เขต 6

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

เขต 7

จังหวัดระนอง พังงา   ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

เขต 8

จังหวัดสงขลา   สตูล ปัตตานี ยะลา     นราธิวาส

เขต 9

จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี   ระยอง ตราด

เขต 10

จังหวัดหนองคาย   เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู  

เขต 11

จังหวัดนครพนม มุกดาหาร   สกลนคร

เขต 12

จังหวัดร้อยเอ็ด   ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

เขต 13

จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

เขต 14

จังหวัดสุรินทร์   นครราชสีมา ชัยภูมิ   บุรีรัมย์  

เขต 15

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน   ลำปาง ลำพูน

เขต 16

จังหวัดน่าน   พะเยา เชียงราย     แพร่      

เขต 17

จังหวัดตาก   พิษณุโลก สุโขทัย   เพชรบูรณ์     อุตรดิตถ์

เขต 18

จังหวัดนครสวรรค์   อุทัยธานี   กำแพงเพชร พิจิตร

 

1 สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2552 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์สหประชาพาณิชย์ 2552 ) : 366

 

6.กรอบแนวคิดสถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553

    

สถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ปี 2553 ในด้าน

   

-              งานตรวจผู้ป่วยคดี

   
 • ผู้ป่วยนอก
 • ผู้ป่วยใน
       

-              งานนิติพิษวิทยา

   
 • การตรวจหาสารพิษ     สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 • การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย
       

-              งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม

   
 • การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน
 • การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่ง     จากวัตถุพยาน
       

-              การเป็นพยานศาล

   

-              งานนิติเวชอื่นๆ

   
       

ระดับของโรงพยาบาล

   

-    โรงพยาบาลศูนย์

   

-    โรงพยาบาลทั่วไป

   
 • ขนาดมากกว่า 300 เตียง
 • ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ
       

       300 เตียง

   

-    โรงพยาบาลชุมชน

   
 • ขนาดมากกว่า 30 เตียง
 • ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ
       

       30 เตียง

 

บทที่ 2

วิธีการศึกษา

 

การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive study) ในด้านงานตรวจผู้ป่วยคดี งานนิติพิษวิทยา งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม การเป็นพยานศาล และงานนิติเวชอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2553 ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                   ประชากร ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   จำนวน 829 แห่ง

                   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ที่ส่งข้อมูล จำนวน 581 โรงพยาบาล  

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

          2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ที่พัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบดัวย 7 ส่วน คือ

๑.      ข้อมูลทั่วไป

๒.      งานตรวจผู้ป่วยคดี แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

๓.      งานนิติพิษวิทยา ได้แก่

3.1  การตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

3.2  การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

๔.      งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม ได้แก่

          4.1 การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน

          4.2 การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่ง จากวัตถุพยาน

๕.      การเป็นพยานศาล

๖.      งานนิติเวชอื่นๆ

๗.      การส่งต่อ

          2.2 ตรวจสอบความตรงและครบถ้วนของเนื้อหาเครื่องมือ โดย นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุลรองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน แล้วใช้ความเห็นซึ่งตรงกัน อย่างน้อย 3 คน

 

3. วิธีการรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน

          การรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

          3.1 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

          3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเครื่องมือ

  3.3 ส่งแบบสอบถามให้กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

  3.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยผู้วิจัย

  3.5 สรุปผลการวิจัยโดยได้ร่างสถานการณ์การดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ในโรงพยาบาลสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553

  3.6 ตรวจสอบเอกสารร่างสถานการณ์งานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553 โดยนายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข

          3.7 ปรับปรุงเอกสารฉบับสมบูรณ์โดยผู้วิจัย

 

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ( ตุลาคม 2552-กันยายน 2553 )

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ

 

บทที่ 3

ผลการศึกษาการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี

 

ตามที่สำนักบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2553 ในการศึกษาข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป งานตรวจผู้ป่วยคดี งานนิติพิษวิทยา งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม การเป็นพยานศาล งานนิติเวชอื่นๆ และการส่งต่อ โดยมีผลการศึกษาดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

จากการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปี 2553 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2552- กันยายน 2553 มีโรงพยาบาลส่งข้อมูลกลับ จำนวน 581 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.08 โดยพบว่า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง คิดเป็นร้อยละ 88.00 สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกลับมาน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 56.00 ดังตารางที่ 25 และ แผนภูมิ 29

 

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภท รพ.

จำนวน (แห่ง)

จำนวนที่ส่ง(แห่ง)

ร้อยละ

รพศ.

25

14

56.00

รพท.> 300 เตียง

50

44

88.00

รพท.< =300 เตียง

20

18

90.00

รพช. > 30 เตียง

288

208

72.22

 

รพช.< =30 เตียง

446

297

66.59

รวม

829

581

70.08

 

แผนภูมิ 29 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

                       

                   เมื่อวิเคราะห์จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลจำแนกตามเขต ปี 2553 พบว่า เขต 5           ส่งข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.48 รองลงมาได้แก่ เขต 3 คิดเป็นร้อยละ 90.91 สำหรับเขตที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาน้อยที่สุด ได้แก่ เขต 15 คิดเป็นร้อยละ 39.22 ดังตารางที่ 26 และแผนภูมิ 30

 

ตารางที่ 26 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามเขต

เขต

จำนวน รพ.ทั้งหมด

จำนวน.รพ.ที่ส่งข้อมูล

คิดเป็นร้อยละ

1

42

36

85.71

2

30

23

76.67

3

33

30

90.91

4

44

35

79.55

5

21

19

90.48

6

60

34

56.67

7

34

27

79.41

8

55

32

58.18

9

38

26

68.42

10

52

37

71.15

11

36

17

47.22

12

64

45

70.31

13

56

38

67.86

14

80

60

75.00

15

51

20

39.22

16

46

37

80.43

17

46

34

73.91

18

41

31

75.61

รวม

830

581

70.00

 

 

แผนภูมิ 30 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูล จำแนกตามเขต

 

2 งานตรวจผู้ป่วยคดี

          งานตรวจผู้ป่วยคดี ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยนอก และข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยนอก จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ป่วยคดีทั้งหมด 72,687 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียงมีการตรวจผู้ป่วยคดีมากที่สุด จำนวน 23,541 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 20,366 ราย น้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 2,032 ราย

ข้อมูลผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ป่วยคดีทั้งหมด 19,663ราย โดยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการตรวจผู้ป่วยคดีมากที่สุด จำนวน 8,392ราย รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,841 ราย น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลชุมชนขนาด    น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 707 ราย ดังตารางที่ 27 และแผนภูมิ 31

 

ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลงานตรวจผู้ป่วยคดี จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภท รพ.

 

จำนวน

งานตรวจผู้ป่วยคดี

ผู้ป่วยนอก (ราย)

ผู้ป่วยใน (ราย)

รพศ.

14

12,420

7,841

รพท.> 300 เตียง

44

14,328

8,392

รพท.< =300 เตียง

18

2,032

713

รพช. >   30 เตียง

208

23,541

2,010

รพช.< = 30 เตียง

297

20,366

707

รวม

581

72,687

19,663

 

แผนภูมิ 31 แสดงข้อมูลงานตรวจผู้ป่วยคดี จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

 

 

3 งานนิติพิษวิทยา

          งานนิติพิษวิทยา ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลการตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และข้อมูลการวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

การตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจรวมทั้งหมด 75,129 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจ   มากที่สุด จำนวน 21,108 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 18,478 ราย น้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 8,488 ราย

การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจรวมทั้งหมด 7,595 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 3,176 ราย รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 2,260 ราย น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 160 ราย ดังตารางที่ 28 และแผนภูมิ 32-33

 

ตารางที่ 28 แสดงข้อมูลงานนิติพิษวิทยา จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภท
  โรงพยาบาล

จำนวน

งานนิติพิษวิทยา

การตรวจหาสารพิษ   สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (ราย)

การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย(ราย)

รพศ.

14

14,417

2,260

รพท.> 300 เตียง

44

18,478

1,549

รพท.< =300 เตียง

18

8,488

160

รพช. >   30 เตียง

208

21,108

3,176

รพช.< = 30 เตียง

297

12,638

450

รวม

581

75,129

7,595

 

แผนภูมิ 32 แสดงข้อมูลการตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

 

แผนภูมิ 33 แสดงข้อมูลการวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

 

4. งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม

          งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน

การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจทั้งหมด 261 ราย โดยโรงพยาบาลศูนย์ มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 152 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง   จำนวน 63 ราย น้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 10 ราย

การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจทั้งหมด 5,759 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 2,066 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 1,311 ราย น้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 211 ราย ดังตารางที่ 29และแผนภูมิ 34-35

 

ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลงานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม   จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภทโรงพยาบาล

งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม

การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน(ราย)

การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่ง   จากวัตถุพยาน (ราย)

รพศ.

152

1,209

รพท.> 300 เตียง

22

962

รพท.< =300 เตียง

10

211

รพช. >   30 เตียง

63

2,066

รพช.< = 30 เตียง

14

1,311

รวม

261

5,759

 

แผนภูมิ 34 แสดงข้อมูลการตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน

 

แผนภูมิ 35 แสดงข้อมูลการตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน 

 

5. การเป็นพยานศาล

          การเป็นพยานศาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด     1,340 ครั้ง โดยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 546 ครั้ง รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์   จำนวน 343 ครั้ง น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 60 ครั้ง ดังตารางที่ 30

ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลการเป็นพยานศาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภทโรงพยาบาล

การเป็นพยานศาล (ครั้ง)

รพศ.

343

รพท.> 300 เตียง

546

รพท.< =300 เตียง

60

รพช. >   30 เตียง

291

รพช.< = 30 เตียง

100

รวม

1,340

6. งานนิติเวชอื่นๆ

          งานนิติเวชอื่น ๆ จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด        1,285 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 554 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 359 ราย น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 15 ราย ดังตารางที่ 31

 

ตารางที่ 31 แสดงข้อมูลงานนิติเวชอื่นๆ จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภทโรงพยาบาล

งานนิติเวชอื่นๆ

รพศ.

89

รพท.> 300 เตียง

268

รพท.< =300 เตียง

15

รพช. >   30 เตียง

554

รพช.< = 30 เตียง

359

รวม

1,285

 

7. ข้อมูลการส่งต่อ

          ข้อมูลการส่งต่อ จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 2,892 ราย  โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,393 ราย รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 974 ราย ดังตารางที่ 32

 

ตารางที่ 32 แสดงข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยคดี จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

ประเภทโรงพยาบาล

ส่งต่อ  (ราย)

รพศ.

78

รพท.> 300 เตียง

277

รพท.< =300 เตียง

170

รพช. >   30 เตียง

1,393

รพช.< = 30 เตียง

974

รวม

2,892 

 

บทที่ 4

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 

จากการึกษาผลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2553 ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลแบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป งานตรวจผู้ป่วยคดี    งานนิติพิษวิทยา งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม การตรวจหาเขม่าดินปืน การเป็นพยานศาล        งานนิติเวชอื่นๆ และข้อมูลการส่งต่อ สรุปได้ดังนี้

1.ข้อมูลทั่วไป

จากการสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปี 2553 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2552- กันยายน 2553 มีโรงพยาบาลส่งข้อมูลกลับ จำนวน 581 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.08 โดยพบว่า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง มีการส่งข้อมูลเข้ามามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง คิดเป็นร้อยละ 88.00 สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลกลับมาน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 56.00 และพบว่า เขต 3 ส่งข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.91 รองลงมาได้แก่ เขต 5 คิดเป็นร้อยละ 86.36 สำหรับเขตที่มีการส่งข้อมูลเข้ามา   น้อยที่สุด ได้แก่ เขต 15 คิดเป็นร้อยละ 39.22

     2.ข้อมูลงานตรวจผู้ป่วยคดี

                  ข้อมูลงานตรวจผู้ป่วยคดีประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยนอก จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ป่วยคดีทั้งหมด 72,687 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียงมีการตรวจผู้ป่วยคดีมากที่สุด จำนวน 23,541 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 20,366 ราย น้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 2,032 ราย

ข้อมูลผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ป่วยคดีทั้งหมด 19,663 ราย โดยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการตรวจผู้ป่วยคดีมากที่สุด จำนวน  8,392 ราย รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 7,841 ราย น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 707 ราย

3.ข้อมูลงานนิติพิษวิทยา

                   งานนิติพิษวิทยา ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลการตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และข้อมูลการวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

การตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจรวมทั้งหมด 75,129 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง    มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 21,108 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง จำนวน 18,478 ราย น้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 8,488 ราย

การวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจรวมทั้งหมด 7,595 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 3,176 ราย รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 2,260 ราย น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 160 ราย

 

4.ข้อมูลงานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม

                   งานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน

การตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจทั้งหมด 261 ราย โดยโรงพยาบาลศูนย์ มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 152 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง จำนวน 63 ราย น้อยที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 10 ราย

การตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการตรวจทั้งหมด 5,759 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด จำนวน 2,066 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 1,311 ราย น้อยที่สุดได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 211 ราย

5.ข้อมูลการเป็นพยานศาล

การเป็นพยานศาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 1,340 ครั้ง โดยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 546 ครั้ง รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์   จำนวน 343 ครั้ง น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 60 ครั้ง

6.ข้อมูลงานนิติเวชอื่นๆ

          งานนิติเวชอื่น ๆ จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด       1,285 ราย โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 554 ราย รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 359 ราย น้อยที่สุดได้แก่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 เตียง จำนวน 15 ราย

7.ข้อมูลการส่งต่อ

ข้อมูลการส่งต่อ จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า มีการดำเนินงานทั้งหมด 2,892 ราย   โดยโรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการดำเนินงานมากที่สุด จำนวน 1,393 ราย รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลชุมชนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เตียง จำนวน 974 ราย

 

อภิปรายผล

๑.   จากการศึกษาข้อมูลการส่งกลับของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน พบว่า ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ข้อมูลที่วิเคราะห์น้อยกว่าความเป็นจริง

๒.   จากการศึกษาข้อมูลงานตรวจผู้ป่วยคดี พบว่า โรงพยาบาลชุมชนมีการตรวจผู้ป่วยคดี   ที่เป็นผู้ป่วยนอกมากที่สุด อาจเนื่องจากจำนวนโรงพยาบาล ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมีจำนวนมากกว่าโรงพยาบาลระดับอื่น ซึ่งอาจเป็นคนไข้ที่อาการไม่หนัก จึงไม่ได้รับเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล และพบว่า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดมากกว่า 300 เตียง มีการตรวจผู้ป่วยคดีที่เป็นผู้ป่วยในมากที่สุด        อาจเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยคดีที่มีอาการหนักที่ต้องเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน เพื่อรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

๓.   จากการศึกษาข้อมูลงานนิติพิษวิทยา ซึ่งได้แก่ การตรวจหาสารพิษ สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และการวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบว่า โรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด อาจเนื่องจากจำนวนโรงพยาบาล ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

๔.   จากการศึกษาข้อมูลงานตรวจวัตถุพยานและสารพันธุกรรม พบว่า โรงพยาบาลศูนย์    มีการตรวจหาคราบเลือดและหมู่เลือดจากวัตถุพยาน มากที่สุด อาจเนื่องจากเป็นการตรวจในระดับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการตรวจหาคราบอสุจิและสารคัดหลั่งจากวัตถุพยาน พบว่า โรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า        30 เตียง มีการตรวจมากที่สุด อาจเนื่องจากจำนวนโรงพยาบาล ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

๕.   จากการศึกษาข้อมูลการส่งต่อ พบว่า โรงพยาบาลชุมชนขนาดมากกว่า 30 เตียง มีการส่งต่อผู้ป่วยคดีมากที่สุด อาจเนื่องจากเมื่อตรวจในเบื้องต้นและพบว่าคดีมีความซับซ้อนต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการต่อไป

 

ข้อเสนอแนะ

๑.   ควรมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีอย่างต่อเนื่องทุกปี และขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งในการส่งข้อมูลกลับ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

๒.   ควรนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข   เพื่อให้เห็นความสำคัญของงานนิติเวชในโรงพยาบาล และสนับสนุนงบประมาณในด้านอื่นให้แก่หน่วยบริการ ได้แก่ งบประมาณการบริหารจัดการงานผู้ป่วยคดี งบประมาณที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย งบประมาณการตรวจวัตถุพยาน

๓.   ควรนำผลการศึกษามาวางแผนพัฒนาการดำเนินงานการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี         ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรในด้าน   องค์ความรู้และประสบการณ์ งบประมาณในการดำเนินงาน อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องใช้     ในการดำเนินงาน

๔.   ควรมีการเสนอข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดีในประเทศไทยต่อไป

 

**********************************************

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข