เข้าสู่ระบบ

รูปแบบการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ (oscc) ที่พึงประสงค์

 

รูปแบบการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ (oscc) ที่พึงประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: รูปแบบการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ (oscc) ที่พึงประสงค์

การพัฒนา คู่มือ Guideline แนวทางการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.)

                                

     โครงพัฒนาคู่มือเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.)

ความสำคัญ : เพื่อดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ๒๕๕๑

ประโยชน์ :   ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุข ในสสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ. ทุกระดับมีคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ชัดเจน ใช้ประเมินความดี ความชอบ การพิจารณาตำแหน่ง ความก้าวหน้า และกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังงานยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุข ในสสจ./รพศ./รพท./รพช./สอ. )มีองค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม   ด้าน คือ ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงานแบบบูรณาการ (Management) ๒. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด (Demand) ๓. ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand) และ ๔. ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (Supply)

อ่านเพิ่มเติม: การพัฒนา คู่มือ Guideline ...

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข