เข้าสู่ระบบ

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

 

                   ในการควบคุมการปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการนั้น

ควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ

1.การวัดผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ

          เมื่อได้มีการวางแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในคำของบประมาณประจำปี และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งครอบคลุมในมิติต่างๆ ได้แก่ด้านประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

การบริหารราชการแบบบูรณาการตามบริบทภาคราชการไทย

การบริหารราชการแบบบูรณาการตามบริบทภาคราชการไทย

          การบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้นำหลักการและแนวคิดของการบริหาราชการแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในทุกระดับ
ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ระหว่างกระทรวง

การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen e-service)

          การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen E-service) มีเป้าหมายหลักที่สำคัญ เพื่อให้สำนักงานบริการประชาชนของรัฐด้านการทะเบียนดำเนินกิจกรรมการให้บริการด้านการทะเบียนแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ตลอดจนมความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ต้องออกบัตรให้กับประชาชนเริ่มต้นด้วยการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลทะเบียนบุคคลของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อพัฒนาไปสู่การที่ประชาชนจะมีบัตรเพียงใบเดียวในการติดต่อกับราชการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกทางหนึ่ง และลดภาระด้านเอกสารให้แก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: การบริหารราชการแบบบูรณาการตามบริบทภาคราชการไทย

การทบทวนภารกิจ

 

1. ที่มา

          ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดแนวทางการบริหารหน่วยงาน และแนวทางดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยนำเนื่อหาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ 7 ประการ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550 ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ 4 ประการ และจำแนกออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ไปเป็นกรอบการดำเนินการ

          แนวทางการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนั้น สามารถกระทำได้หลานวิธี แนวปฏิบัติหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการทบทวนภารกิจและสอบทานกำลังคนได้         อย่าง     มีประสิทธิภาพคือ การเลือกใช้หลักการบริหารหน่วยงานโดยใช้วงจรการควบคุมและพัฒนาคุณภาพหรือมักเรียกในชื่อย่อว่า PDCA (Plan, Do, Check, Act) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ คือ

  • การวางแผน (Plan)
  • การปฏิบัติ (Do)
  • การติดตามตรวจสอบประเมินผล (Check)
  • การกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป (Act)

โดยเฉพาะผู้บริหารเมื่อจะทบทวนภารกิจและกำลังคน ผู้บริหารเองต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ครอบคลุม โดยเฉพาะต้องรู้ว่าขอบเขตของภารกิจในความรับผิดชอบของตนนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้สามารถจัดสรรทรัพยากรไปสู่งานที่มีระดับความจำเป็นและเร่งด่วนที่แตกต่างกัน ทั้งยังไม่เกิดความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่น

อ่านเพิ่มเติม: การทบทวนภารกิจ

กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สป.สธ.

          การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ กำหนดให้ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การจัดให้มีมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน การจัดทำมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เจ้าภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวทางวิธีปฏิบัติของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายองค์การตามที่กำหนดไว้

>> กระบวนการ หน้า 1-3  คลิกที่นี่!

>> กระบวนการ หน้า 4-5  คลิกที่นี่!

>> กระบวนการ หน้า 6-7  คลิกที่นี่!

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ทุกหน่วยงาน ทั้งสำนักงาน/กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย และสำนัก/กองที่จัดตั้งเพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเอง โดยมีวิธี/กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการดำเนินงาน และการจัดสรรสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

 -- อ่านต่อ -- 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข