เข้าสู่ระบบ

กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สป.สธ.

          การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ กำหนดให้ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การจัดให้มีมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน การจัดทำมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เจ้าภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวทางวิธีปฏิบัติของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายองค์การตามที่กำหนดไว้

>> กระบวนการ หน้า 1-3  คลิกที่นี่!

>> กระบวนการ หน้า 4-5  คลิกที่นี่!

>> กระบวนการ หน้า 6-7  คลิกที่นี่!

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข