เข้าสู่ระบบ

การบริหารราชการแบบบูรณาการตามบริบทภาคราชการไทย

การบริหารราชการแบบบูรณาการตามบริบทภาคราชการไทย

          การบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้นำหลักการและแนวคิดของการบริหาราชการแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในทุกระดับ
ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ระหว่างกระทรวง

การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen e-service)

          การบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Citizen E-service) มีเป้าหมายหลักที่สำคัญ เพื่อให้สำนักงานบริการประชาชนของรัฐด้านการทะเบียนดำเนินกิจกรรมการให้บริการด้านการทะเบียนแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ตลอดจนมความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ต้องออกบัตรให้กับประชาชนเริ่มต้นด้วยการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลทะเบียนบุคคลของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อพัฒนาไปสู่การที่ประชาชนจะมีบัตรเพียงใบเดียวในการติดต่อกับราชการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกทางหนึ่ง และลดภาระด้านเอกสารให้แก่ประชาชน

 

          ในการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานของรัฐที่มีการออกบัตรให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลจึงต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ภายในกระทรวง

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง (Stategic Management)

          ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     ด้านการผลิตทางการเกษตร และส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในลักษณะของการพัฒนาแบบยั่งยืน ดังนั้น หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวง จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน

          ในการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบูรณาการการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และจำเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม

          การที่จะบรรลุภารกิจเหล่านี้ได้ จำเป็นต้องมีการทำงานบูรณาการร่วมกันจากหลายฝ่ายในกระทรวง การให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนต้องเป็นการให้ความรู้แบบครบวงจรทั้งในเรื่องของการวางแผนการผลิต การเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว (Post harvest) การตลาด รวมทั้งการบัญชี ด้วย

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข