เข้าสู่ระบบ

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

 

                   ในการควบคุมการปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการนั้น

ควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ

1.การวัดผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ

          เมื่อได้มีการวางแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในคำของบประมาณประจำปี และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งครอบคลุมในมิติต่างๆ ได้แก่ด้านประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์การ

          ในการนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณแต่ละส่วนราชการจะต้องจัดทำรายงานประจำปีของตน หรือจัดทำรายงานความก้าวหน้า(Self-assessment Report) เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งสถานะทางการเงินของหน่วยงาน บุคลากร และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดต่อไป

          การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการดำเนินการตามมาตรา 12 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้วางระบบการปฏิบัติราชการแนวใหม่มีความสำคัญในการสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารงานเพื่อที่จะกำกับการปฏิบัติราชการให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานจึงได้บัญญัติให้มีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งในทางปฏิบัติ ก.พ.ร. ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มี “การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ” การประเมินผล และการให้สิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติงาน โดยในกรณีที่ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน คณะรัฐมนตรีจะจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.พ.ร.กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 

2.การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

          2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจำปี (annual review) อันเป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดต่างๆในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ อันจะนำสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี) หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์หลักให้มีความเหมาะสมต่อไป

          2.2 การประเมินในระยะครึ่งแผน (mid – term evaluation) อันเป็นการประเมินผลในช่วงขณะมีการปฏิบัติตามแผนการบริหาราชการแผ่นดิน โดยอาจมีการทบทวนผลความก้าวหน้าและอุปสรรค รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำไปสู่การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อไป (หากมีความจำเป็น)

          2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (summative evaluation) อันเป็นการประเมินผลแผนการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวบยอด เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงบทเรียนต่างๆที่ได้รับในการบริหารราชการแผ่นดินช่วงระยะเวลา 4 ปี

 

3.การตรวจสอบเชิงยุทธศาสตร์ (strategic surveillance)

          การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศย่อมส่งผลบางประการต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จำเป็นต้องมีการทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยง และประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อส่งสัญญานเตือนภัยเป็นระยะๆ ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ อันจะนำไปปรับปรุงแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้น

          ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย

          ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้การปรับแผนปฏิบัติราชการจะกระทำได้ในเฉพาะกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจำเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดำเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว จะต้องดำเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข