เข้าสู่ระบบ

ผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่

สามารถอ่านรายละเอียดที่นี่ คลิก

 


 

บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน "ตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา"

บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน "ตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา" สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  คลิก!!

 


 

"ตรวจสอบภายใน ให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด"

"ตรวจสอบภายใน ให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด"

          การที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคย่อมนำมาซึ่ง "ความภาคภูมิใจ" และ "ความหนักใจ" พร้อม ๆ กัน                              

          "ความหนักใจ" ในที่นี่คือภารกิจที่ต้องกำกับดูแลและควบคุมงานทุกด้านให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนด แต่ท่านไม่สามารถดูแลการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิต ดังนั้น จึงต้องมี "ผู้ช่วย" ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ สามารถตรวจสอบว่ากฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับได้รับการปฏฺบัติตามหรือไม่ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถตรวจสอบงานอื่น ๆ ที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษ "ผู้ช่วย" คนนั้นความจริงมีอยู่แล้วในส่วนราชการของท่าน ในตำแหน่ง  "ผู้ตรวจสอบภายใน" นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม: "ตรวจสอบภายใน ให้อะไรมากกว่าที่ท่านคิด"

ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

 

          การตรวจสอบภายใน  เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกัน ขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว ดังนี้

           ๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

          ๒. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ(Accountability and Responsibility)

ทำให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency)

และความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability)

อ่านเพิ่มเติม: ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข