เข้าสู่ระบบ

กลไกความร่วมมืออาเซียน (ตอนที่ 1)

 

กลไกความร่วมมือของอาเซียนมีการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับการดำเนินการในระดับประเทศ ซึ่งไทยได้ปรับบทบาทภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลไกการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เช่นกัน

 

กลไกการบริหารตามโครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

 

 

1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมในระดับสูงสุด ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหัวหน้ารัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทำเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณ์ร่วม
(
Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้น การประชุมสุดยอดอาเซียนมีกำหนดการประชุม 2 ครั้งต่อปี มีกำหนดการครั้งละ 3 วัน โดยมีการประชุมย่อย ดังนี้

    (1) หัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกจัดการประชุมภายใน

    (2) หัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกหารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในที่ประชุมกลุ่มอาเซียน

    (3) การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม" ประมุขของรัฐสมาชิกประชุมร่วมกับประมุขของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

    (4) การประชุม "อาเซียน-เซอร์" ประมุขของรัฐสมาชิกประชุมร่วมกับประมุขของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 

2. การประชุมในระดับรัฐมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) เป็นการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก โดยประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียน

 

3. การประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(
ASEAN Political Security Community Council - APSC) คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Council - AEC) และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Council - ASCC)

 

4. การประชุมระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาของประเทศอาเซียน (Sectoral ASEAN Ministers' Meeting) เพื่อกำหนดแนวนโยบายและเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งริเริ่มโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านกลาโหม ด้านการศึกษา และด้านการเงินการคลัง เป็นต้น

 

5. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting) ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงของประเทศสมาชิกที่ทำหน้าที่ดูแลความร่วมมือของอาเซียนด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านยาเสพติด เป็นต้น

 

 

ขอบคุณทุกแหล่่งข้อมูล

(จบตอนที่ 1)

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข