เข้าสู่ระบบ

กลไกความร่วมมืออาเซียน (ต่อ)

 

กระทรวงสาธารณสุขกับกลไกการดำเนินงานอาเซียน

กลไกความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญ

 

1. ระดับรัฐมนตรี

 

: การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting: AHMM) จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับอักษร สำหรับครั้งล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต

 

2. ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Officials Meeting on Health Development: SOMHD) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับครั้งล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2555

3. ระดับคณะทำงาน / ผู้เชี่ยวชาญ

ปัจจุบันอาเซียนมีคณะทำงาน / ผู้เชี่ยวชาญภายใต้ SOMHD จำนวน 11 คณะ ดังนี้

3.1 ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ

3.2 ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ

3.3 ASEAN Working Group on Pharmaceuticals Development (AWGPD) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

3.4 ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

3.5 ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response (ATWGPPR) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ

3.6 ASEAN Focal Point on Tobacco Control (AFPTC) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ

3.7 ASEAN plus Three Field Epidemiology Training Network (ASEAN plus Three FETN) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ

 

3.8 ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับผิดชอบ

 

3.9 ASEAN Task Force on Maternal and Child Health (ATFMCH) กรมอนามัยรับผิดชอบ

 

3.10 ASEAN Task Force on Non-Communicable Diseases (ATFNCD) กรมควบคุมโรครับผิดชอบ

 

3.11 ASEAN Mental Health Task Force (AMT) กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ

นอกจากนี้ สาขาความร่วมมือที่ไม่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน / ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

- Increase Access to Health Services for ASEAN People กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับผิดชอบ

- Migrant Health สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์รับผิดชอบ

- Health Impact Assessments (HIA) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับผิดชอบ

- ASEAN Health (e)-Bulletin สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศรับผิดชอบ

ซึ่งในที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้มีความร่วมมือเรื่อง UHC (Universal Health Coverage) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสามหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง ASEAN plus Three Network on UHC

 

กลไกสนับสนุนการดำเนินงานอาเซียนของกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนโยบาย

- ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายและท่าทีการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ในรูปแบบคณะกรรมการ ในชื่อ คณะกรรมการนโยบายด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศเป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเป็นประจำ

ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการในรูปแบบคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18 เป็นรองประธานอนุกรรมการ ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย รองอธิบดีทุกกรม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม ผู้แทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้แทนโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเป็นประจำ

 

นอกจากภารกิจที่ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ยังมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Country strategy ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2557-2561 และการจัดทำโครงการรองรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 25 โครงการ 

 

 

 

 

 

ที่มา : ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค สรป.

 

 

 

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข