เข้าสู่ระบบ

กลไกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายระดับสูงและรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจกระทรวงสาธารณสุข

 โดยเฉพาะที่เป็นภารกิจของสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ คือ การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ ที่ ๗๗๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ เรื่อง แต่งตั้งเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (http://kmops.moph.go.th/index.php/km-test/2012-09-19-04-18-52/167-2013-03-27-17-38-12) ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรม ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในหลายบริบท รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพันธะสัญญากับประเทศหรือองค์กรต่างๆ

 

โดยคณะกรรมการนโยบายฯ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๘/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงด้านต่างประเทศเป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนกรมและหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่หลักในการนำนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติ

 

คณะกรรมการนโยบายฯ ได้กำหนดให้ใช้การจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ และคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายฯ เป็นกลไกเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และเพื่อความต่อเนื่องของการทำงาน

 

กลไกการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ครั้ง คือ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม

 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๑ ครั้ง คือ ในเดือนธันวาคม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ

 

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๕) อ่าน

 

๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (พฤศจิกายน ๒๕๕๕) อ่าน

 

๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (ธันวาคม ๒๕๕๕) อ่าน

 

๔. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (มกราคม ๒๕๕๖) อ่าน

 

๕. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) อ่าน

 

๖. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (มีนาคม ๒๕๕๖) อ่าน

 

๗. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (มิถุนายน ๒๕๕๖) อ่าน

๘. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (สิงหาคม ๒๕๕๖) อ่าน

 

 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนโยบายฯ

 

๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (ธันวาคม ๒๕๕๕) อ่าน

 

๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (มกราคม ๒๕๕๖) อ่าน

 

๓. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) อ่าน

๔. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (มีนาคม ๒๕๕๖) อ่าน

 

 

 

 

นางสาวพรหมพร สินพรหม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

เรียบเรียง

 

 

 

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข