เข้าสู่ระบบ

รายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ณ บรูไน ดารุสซาลาม

ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองรายงานการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Mid-Term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint- MTR) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยคำนึงถึงคุณลักษณะ ๖ ประการของ ASCC ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) ความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิ(Social Justice and Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) และการลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) ซึ่งล้วนแต่มุ่งเน้นที่จะสร้างประชาคม อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

MTR ประเมินประสิทธิภาพและความคืบหน้าของการดำเนินการ วิธีการดำเนินการ การประเมินกลไกเชิงสถาบัน การประเมินด้านความพอเพียงและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผนงานฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๕๘ ดังนั้น MTR จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นมิติสังคมและหัวใจของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

 

การดำเนินงานตาม ASCC Blueprint ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก กล่าวคือ ประมาณร้อยละ ๙๐ ของมาตรการมีการดำเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามกรอบความร่วมมือรายสาขา อาทิ การประชุมผู้ทำงานด้านเด็กอาเซียนเพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือของอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Regional Planning Workshop for Child Rights Practitioners on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child) ระหว่างวันที่ ๒๙๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ทั้งนี้ ภาพรวมของ MTR สามารถสรุปได้ ดังนี้

. ด้านการพัฒนามนุษย์ จากทั้งหมด ๖๑ มาตรการ ได้มีการดำเนินการแล้ว ๕๗ ข้อ หรือประมาณร้อยละ ๙๓ กล่าวคือ มีการดำเนินการเพื่อยกระดับความอยู่ดีกินดีและการดำรงชีวิตของประชาชนอาเซียน ด้วยการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ อัตราการอ่านออกเขียนได้ของเยาวชนอาเซียน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๙๒ ถึง ๑๐๐ ตามข้อมูลจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)

. ด้านการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม จากทั้งหมด ๙๔ มาตรการ ได้มีการดำเนินการแล้ว ๙๑ ข้อ หรือประมาณร้อยละ ๙๗ โดยมีมาตรการเพื่อลดและขจัดความยากจน การพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข และการสร้างสังคมที่แข็งแรง การปรับปรุงสวัสดิการสังคมและส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดการด้านภัยพิบัติ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียน โดย MTR ระบุว่าระดับความยากจนได้ลดลงร้อยละ ๑๔ ถึงร้อยละ ๒๙ ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงปี พ.. ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๕๓

. ด้านความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิ จากทั้งหมด ๒๘ มาตรการ ได้มีการดำเนินการแล้ว ๒๑ ข้อ หรือร้อยละ ๗๙ ซึ่งให้ความสำคัญแก่ประเด็นด้านสิทธิของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และแรงงานอพยพ นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันในการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children - ACWC) การพัฒนากลไกอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานอพยพ (ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) และการประกาศทศวรรษอาเซียนด้านคนพิการ พ.. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ASEAN Decade of Persons with Disabilities .. 2011 - 2020)

. ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอนุรักษ์ดิน น้ำ แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งล้วนแต่สะท้อนถึงความสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา

. ด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๔๘ มาตรการ จากทั้งหมด ๕๘ มาตรการ หรือร้อยละ ๙๖ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสำนึกของการเป็นประชาคมอาเซียน การมีเอกภาพในความหลากหลาย และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การจัดเทศกาลศิลปะอาเซียน ส่งเสริมศิลปะการแสดงอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียน ส่งเสริมหลักสูตรอาเซียนศึกษา และการฉลองวันอาเซียนในวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน

. ด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนายังเป็นปัจจัยท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างให้ความสำคัญต่อการขจัดความยากจน และการเสริมสร้างพลังของสังคมโดยรวม เพื่อส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

 

ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ และได้ผลักดันความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวผ่านคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการหารือด้านนโยบายและพิจารณาผลักดันโครงการอาเซียน รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแต่ละเสาของประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการและการจัดทำโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ไทยยังส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิดภายใต้แต่ละเสาของประชาคมอาเซียน ด้วยการหารืออย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานตาม ASCC Blueprint ในระยะเวลาที่เหลือก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒๕๕๖๒๕๕๘) บรรลุเป้าหมาย ได้มีการเสนอให้มีการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อวางแผนในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ MTR ยังเสนอให้พัฒนาฐานข้อมูลด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ในการประกอบการกำหนดนโยบาย รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร ทั้งนี้ MTR ยังเสนอแนะให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรเฉพาะด้านในทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค เพื่อนำ ASCC Blueprint ไปสู่การปฏิบัติในเชิงบูรณาการให้มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เรื่องเป้าหมายต่าง ๆ ของ ASCC Blueprint ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย

 

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข