เข้าสู่ระบบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ตอนที่ 1

 

           ประเทศไทยดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศมายาวนาน ซึ่งกรอบความร่วมมือในลักษณะพหุภาคีที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขนั้นมีอยู่หลายกรอบ
           เราลองมาทำความรู้จักกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่าสนใจกัน

 

อ่านเพิ่มเติม: ความร่วมมือระหว่างประเทศ : ตอนที่ 1

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้อาเซียน

 

 

 

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้อาเซียน อาศัยการประชุมเป็นกลไกในการดำเนินความร่วมมือ ประกอบด้วยการประชุม 3 ระดับ คือ

 

1. การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM and Related Meetings) โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555

ย้ำความสำคัญของประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุข ได้แก่ การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases: NCD) การลดการบริโภคยาสูบ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) และการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ และคาดว่าประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในปี พ.ศ. 2575

 

อ่านเพิ่มเติม: ความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้อาเซียน

รู้จักอาเซียน

 

อาเซียน (ASEAN)

         สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก่อตั้งขึ้นภายหลังการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2527) เวียดนาม (เป็นสมาชิกวันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาวและพม่า (เป็นสมาชิกวันที่ 23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด (เป็นสมาชิกวันที่ 30 เมษายน 2542) ปัจจุบันรวมมีประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

อ่านเพิ่มเติม: รู้จักอาเซียน

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข