เข้าสู่ระบบ

กรณีตัวอย่างการกระทำผิด ๕-๕๖

 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ฉบับที่ 5/๒๕๕๖

 

อำนวยความสะดวก

                     นายอำนวย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน ได้มอบเช็คค่าวัสดุสำนักงานให้กับนายสะดวก ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่ใช่เจ้าหนี้และไม่มีหนังสือมอบอำนาจของเจ้าหนี้ให้รับเช็คแทน โดยให้นายสะดวกนำเช็คไปให้กับเจ้าหนี้ผู้ขายวัสดุสำนักงาน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ 

                     พฤติการณ์ของนายอำนวย ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (2)และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ์

           นึกว่าลูกน้องไม่โกง

               นายไว้ใจ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานแต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นปัจจุบันทุกวันปฏิบัติราชการ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการเงินและบัญชี มิได้กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของทางราชการเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จำนวน 50,000 บาท 

          พฤติการณ์ของนายไว้ใจ ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒(2)และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ์

        บัญชีเงินคงเหลือประจำเดือน

           นางทองเก็บ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสถานีอนามัย ไม่ได้จัดทำบัญชีและทะเบียนทางการเงินทุกวันทำการและไม่เป็นปัจจุบัน จนเป็นเหตุให้การบันทึกการรับเงินในสมุดเงินสดผิดพลาด รวมทั้งได้จัดเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของตนโดยไม่จัดหาตู้นิรภัยจัดเก็บ บางครั้งหรือบางวันเก็บเงินสดไว้เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่นำไปฝากธนาคาร  และไม่นำสมุดเงินฝากธนาคารไปปรับดอกเบี้ยทำให้ยอดเงินในสมุดฝากเงินกับสมุดเงินสดไม่สัมพันธ์กัน

        พฤติการณ์ของนางทองเก็บดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒(2)และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ์

             เพื่อราชการ

                นายทองงาม ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ได้ดำเนินการและได้รับอนุญาตให้ทำการรื้อถอนอาคารบ้านพักของสถานีอนามัยซึ่งสร้างมาประมาณ 30 ปี และมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จากนั้นนายทองงาม ได้นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนที่ยังใช้งานได้ เช่น กระดาน ฝาบ้าน และกระเบื้องหลังคา  นำไปสร้างโรงจอดรถของสถานีอนามัย และจัดทำโต๊ะและเก้าอี้สำหรับใช้งานที่สถานีอนามัยโดยนายทองงามไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในราชการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุแต่อย่างใด                 

                  พฤติการณ์ของนายทองงาม ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และฐาน              ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒(2)และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษภาคทัณฑ์

   เกินอำนาจ

               นางทองเกิน ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ได้อนุมัติให้จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 4เครื่องด้วยเงินบำรุงของสถานีอนามัยในสังกัดโดยวิธีตกลงราคา วงเงินรวม 100,500 บาท ซึ่งเป็นการอนุมัติที่เกินอำนาจที่ตนได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมอบอำนาจการอนุมัติจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท และในการจัดซื้อครั้งนี้ปรากฏว่ามีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

                 พฤติการณ์ของนางทองเกิน ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 82(2) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน

          รถหลวงขนยาบ้า

                นายดวงดี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ขออนุญาตหัวหน้าสถานีอนามัยนำรถยนต์ของทางราชการเดินทางไปประชุม ระหว่างทางได้ขับรถยนต์ชนสุนัข  ทำให้กันชนรถยนต์ได้รับความเสียหาย นายดวงดี จึงนำรถยนต์ไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถยนต์  และนัดรับรถยนต์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 06.00  น. แต่เมื่อถึงเวลาดังกล่าวทางร้านก็ยังไม่เปิดร้าน จนกระทั่งเวลา 08.00 น. ก็ได้รับแจ้งว่ารถยนต์ของทางราชการคันดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้ พร้อมจับกุมตัวเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์กับพวกไว้ที่สถานีตำรวจ เพราะเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์อ้างว่าได้ยืมรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งพบยาบ้า มาจากนายดวงดี แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏว่านายดวงดี เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบกับรถยนต์คันดังกล่าวมีร่อรอย              การชนจริง  จึงเชื่อว่านายดวงดี ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำของเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์จริง แต่กรณีเป็นการซ่อมรถยนต์ราชการโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526

                   พฤติการณ์ของนายดวงดี ดังกล่าว เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒(2) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน       

 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๔๘

             การดำเนินการทางวินัยไม่ว่าจะเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างไม่ร้ายแรง ต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยมีขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ คือ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา... การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีกรณีทะเลาะวิวาทกัน ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือคณะกรรมการฯ ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯก็ไม่มีข้อความใดที่จะอนุโลมได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าใจอยู่ในตัวถึงมูลคดี ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย อีกทั้งเมื่อสืบสวนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหา... การสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกรณีจึงเป็นการสั่งลงโทษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง ศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสอง       

         สรุป การลงโทษทางวินัยจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  (ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.) หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าเป็นคำสั่งลงโทษที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

                            รวบรวมและจัดทำโดย  นายเสมอ กาฬภักดี       นิติกรชำนาญการพิเศษ(ด้านวินัย)

                                                          นายวิชัย รัตนกรีฑากุล   นิติกรชำนาญการ

                                                          นายเกตุแก้ว แก้วใส      นิติกรชำนาญการ(ด้านวินัย)

                                                          นายไวพจน์ แสนใจธรรม นิติกรชำนาญการ(ด้านวินัย)

                             กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข