การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโส

 
2.
จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนร่วมจัดทำ (Flow Chart) กระบวนงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครบทุกกระบวนงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ


 
3.ช่วยกลุ่มงานจัดเก็บ Flow Chart เข้าแฟ้ม โดยจัดทำสารบัญและจัดเก็บเรียงตามลำดับให้ครบทุกกระบวนงานไว้ที่กลุ่มงานจำนวน 1 ชุด และจัดส่งให้คณะทำงานด้านการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรับตรวจ จำนวน 1 ชุด


 
4.จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารทราบและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม Flow Chart การปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี


 
5.ทุกกลุ่มงาน (ส่วนงานย่อย) ดำเนินการประเมิน 5 องค์ประกอบ โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) แล้วนำความเสี่ยงที่ได้ในแต่ละหน่วยงานมาบริหารความเสี่ยงจัดทำตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และจัดทำ แบบ ปย. 1 แบบ ปย. 2 เมื่อแล้วเสร็จจัดส่งแบบ ปย. 1 และแบบ ปย.2 ให้คณะทำงานด้านควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ จำนวน 1 ชุด สำเนาเก็บไว้ที่ กลุ่มงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการดำเนินการปีต่อไป

 6.คณะทำงานด้านควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินความเสี่ยง รวบรวมความเสี่ยงแล้วนำผลไปกรอกในแบบ ปอ 2 – 3 จัดทำเป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3 ) เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม


7.จัดทำบันทึกแจ้งเวียนบุคลากรทราบและนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ


8.ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน สอบทานแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 ของทุกส่วนงานย่อย และสอบทาน แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และจัดทำแบบ ปส.เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

 
9.คณะทำงานด้านควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ จัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) โดยหัวหน้าหน่วยรับตรวจลงนามส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส่งรายงานระดับองค์กร แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 30 ธ.ค. ควรสำเนาเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

 
10.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปผลรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง/ประจำจังหวัด