แผนจัดการองค์ความรู้ปี 2558

แผนจัดการองค์ความรู้ปี 2558 จากกลุ่มตรวจสอบภายใน 

http://auditor.ops.moph.go.th/

ไปที่ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร