ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในเรื่องเฉพาะกิจ (KM Team สป.)

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง " คลิก!! "

 

ไปที่ "ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"

 

เลือก "ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในเรื่องเฉพาะกิจ (KM Team สป.)"