เข้าสู่ระบบ

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อาวุโส

 
2.
จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนร่วมจัดทำ (Flow Chart) กระบวนงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครบทุกกระบวนงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ


 
3.ช่วยกลุ่มงานจัดเก็บ Flow Chart เข้าแฟ้ม โดยจัดทำสารบัญและจัดเก็บเรียงตามลำดับให้ครบทุกกระบวนงานไว้ที่กลุ่มงานจำนวน 1 ชุด และจัดส่งให้คณะทำงานด้านการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรับตรวจ จำนวน 1 ชุด


 
4.จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารทราบและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม Flow Chart การปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี


 
5.ทุกกลุ่มงาน (ส่วนงานย่อย) ดำเนินการประเมิน 5 องค์ประกอบ โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) แล้วนำความเสี่ยงที่ได้ในแต่ละหน่วยงานมาบริหารความเสี่ยงจัดทำตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และจัดทำ แบบ ปย. 1 แบบ ปย. 2 เมื่อแล้วเสร็จจัดส่งแบบ ปย. 1 และแบบ ปย.2 ให้คณะทำงานด้านควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ จำนวน 1 ชุด สำเนาเก็บไว้ที่ กลุ่มงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการดำเนินการปีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข