เข้าสู่ระบบ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ egp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement :e-GP)

 

                   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement :e-GP) จัดทำเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อน การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

 

วัตถุประสงค์

1. ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี

2. ครอบคลุมทุกขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน

3. เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ปรึกษาได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. e-GP คือ ศูนย์กลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และดำเนินธุรกรรมทางการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. ความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน

4. การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement :

e-GP)

ระยะที่ 1 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Procurement Information Center : EPIC) เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานภาครัฐสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้างได้ในลักษณะ Online เริ่มใช้งานตั้ง แต่วันที่ 1 เมษายน 2553

ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ

1. ระบบศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (Electronic Procurement Information

Center :EPIC) ซึ่งประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ

                                  1.1 Registration management Center - ระบบลงทะเบียนประกอบด้วย 3

ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบลงทะเบียนหน่วยจัดซื้อภาครัฐ ระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และระบบ

ลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป

                                  1.2 Operation System - ระบบปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น

การจัดทำเอกสารการประมูล การจัดทำรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ผ่านการพิจารณา

ผู้ชนะการเสนอราคา และการบันทึกสาระสำคัญในสัญญา

                                  1.3 Information Disclosure Center – ระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกอบด้วย 5 ระบบงานย่อย ได้แก่ ระบบร่าง TOR ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประกาศผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านกฎ/ระเบียบ และบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน

                                  1.4 Management Information System - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทำ

หน้าที่กำกับดูแล จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจแก่หน่วยงานจัดซื้อต่าง ๆ ทำให้

สามารถเลือกสินค้าและบริการที่มีความคุ้มค่าที่สุดได้

                                  1.5 Help Desk – เป็นระบบจัดการ จัดเก็บ และตอบปัญหาต่าง ๆ ที่มีผู้สอบถาม

เข้ามาผ่านทางระบบ e-GP โดยสามารถบันทึกรายละเอียดของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ในระบบ

เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป

ข้อดีของระบบนี้ คือ เป็นระบบการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ทำให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าดูได้ ก่อให้เกิดการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น

          2. ระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นระบบสำหรับการประมูล

การจัดซื้อจัดจ้างผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง

ระยะที่ 2 พัฒนาระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติมเป็นการ

พัฒนาต่อยอดจากระยะที่ 1 โดยขยายผลการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนทุกวิธีตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนราชการส่วนกลางเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ส่วนราชการส่วนภูมิภาค เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555

                   1. พัฒนาให้ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี ดังนี้

   - วิธีตกลงราคา

- วิธีสอบราคา

- วิธีประกวดราคา

- วิธี e-Auction

- วิธีพิเศษ

- วิธีกรณีพิเศษ

- จ้างที่ปรึกษาวิธีตกลง

- จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก

- จ้างออกแบบวิธีตกลง

- จ้างออกแบบวิธีคัดเลือก

- จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

- จ้างออกแบบวิธีพิเศษ

2. การบริหารสัญญา เป็นการเตรียมร่างสัญญา จนกระทั่งเมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้วก็

สามารถติดตามสังเกต ควบคุมการใช้สัญญาให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีระบบงาน ดังนี้

         * การจัดเตรียมสัญญา

         * การแสดงข้อมูลสัญญา

         * การตรวจรับและการคิดค่าปรับ

         * การแก้ไขสัญญา

ระบบ e-GP อำนวยความสะดวกให้ส่วนราชการสามารถบริหารสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคำนวณค่าปรับต่างๆ จะกระทำผ่านทางระบบ e-GP ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนด ระบบ e-GP ช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขสัญญา โดยการจัดทำสัญญาตามรูปแบบฟอร์มมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ในระบบ

                   3. เชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารโดยเป็นการรับ - ส่งข้อมูลระหว่างระบบ e –GP กับระบบของธนาคาร ในส่วนของการค้ำประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค้ำประกันสัญญา ค้ำประกันซอง ค้ำประกันผลงาน

     4. เชื่อมโยงข้อมูล GFMIS เช่น ข้อมูลแผนงบประมาณ ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ข้อมูลตรวจ

รับและเบิกจ่าย ข้อมูล GPSC

สรุปกระบวนงานที่พัฒนาเพิ่มเติมใน ระยะที่ 2

1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปีงบประมาณ

2. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ

3. การตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee)

4. การซื้อเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

5. การบันทึกผลการพิจารณาผู้เสนอราคา

6. การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

7. การบริหารสัญญา

8. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP กับหน่วยงานอื่น

ระยะที่ 3 ประกอบด้วยระบบงานดังนี้

                   1. การพัฒนาระบบ e-Bidding คือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็น

เทคนิคเฉพาะ ตลอดจนงานก่อสร้างที่มีความสลับซับซ้อน

                   2. พัฒนาระบบ e-Market คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าสินค้าทั่วไป สินค้าที่มีมาตรฐาน

หรือร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ/ขายสินค้าและบริการภาครัฐ โดยเป็นการ

ติดต่อสื่อสารกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ซื้อ ฝ่ายผู้ค้า และฝ่ายผู้ดูแลตลาด

                   3. การพัฒนาระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contact/e-signature) เป็นระบบที่สนับสนุน

ให้ส่วนราชการและผู้ค้าสามารถทำการสัญญาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะถูกพัฒนา

ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย และระบบลงทะเบียนเพื่อให้สามารถยืนตัวตนขอผู้ทำ

ธุรกรรมในแต่ละขั้นตอนของการทำจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับระบบ e-GP ระยะที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศร่าง TOR ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

                  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0421.4/ว82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

                   - กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และระบบ GFMIS ได้ยกเว้นให้ไม่ต้องจัดทำ PO จึงไม่มีการเบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้รับจ้าง ข้อมูลส่วนนี้ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-GP กับระบบ GFMIS ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในเรื่องการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานทั้งในระบบ e-GP และระบบ GFMIS เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อความคล่องตัวของการปฏิบัติงานในระบบ e-GP และเพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน จึงให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข