เข้าสู่ระบบ

การขอเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในคืน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในระบบจ่ายตรงไม่สมบูรณ์ แล้วทางสถานพยาบาลให้สำรองเงินจ่ายไปก่อน ผู้มีสิทธิประสงค์จะขอเบิกเงินคืน จะปฏิบัติอย่างไร

-    กรณีตัวอย่าง เช่น ข้าราชการหญิงรายหนึ่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากคลอดบุตรแล้วบุตรที่คลอดใหม่ป่วยต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน ขณะนั้นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของบุตรยังไม่สมบูรณ์ ทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของบุตร * จึงได้สำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อน

* เด็กแรกเกิดที่ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์  กรมบัญชีกลางปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องทำหนังสือตกลงกระทรวงการคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว327 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด 

- แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการขอเบิกเงินคืน มีดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิทำหนังสือผ่านต้นสังกัดแจ้งความประสงค์ขอเบิกเงินคืนพร้อมใบเสร็จรับเงินส่งมายังกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุ่มคลังและพัสดุ ทำหนังสือตกลงกระทรวงการคลังเพื่อขอนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการตามสิทธิ

๓. กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการตามสิทธิ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ และรหัส GFMIS

๔. กลุ่มคลังและพัสดุส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเบิกเงินคืนให้ผู้มีสิทธิ

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

๑. สำเนาใบเสร็จรับเงิน

๒. ใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ(เบิกให้ตัวเอง)

๔. สำเนาสูติบัตรหรือบัตรประชาชนของบุคคลในครอบครัว(กรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัว)

                                ๕. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสและจะเบิกค่ารักษาพยาบาลให้บุตรหรือคู่สมรส)

                                ๖. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลในครอบครัว(กรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัว)

                                ๗. หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดดังนี้

                ๑. ข้อ ๒๐ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในขึ้นใหม่ไว้สองกรณี คือ เมื่อ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ทางผู้มีสิทธิใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลยื่นต่อสถานพยาบาล หรือกรณีที่ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสมบูรณ์ สถานพยาบาลสามารถขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้

               ๒. ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือสถานพยาบาลของทางราชการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

               ๓. หนังสือกระทรวงการคลังอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

พจอาภา

 

 

 

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข