เข้าสู่ระบบ

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

                       เดิม การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางทำการขอเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำในระบบ GFMIS และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตามข้อมูลที่ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำส่งกรมบัญชีกลาง

                 ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  และให้ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมโดยได้นำส่งข้อมูลบุคลากรพื้นฐานส่งกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และได้โอนเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลางจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัด ส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ กรมบัญชีกลางได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยจัดทำเป็นระบบคู่ขนานเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2556 และจัดทำเต็มรูปแบบเดือนมกราคม 2557

-        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุจะจัดทำระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบ Token Key

        ระบบ TokenKey ระบบนี้เป็นช่องทางในการใช้ระบบ GFMIS โดยผ่านเครือข่าย Internet  โดยกรมบัญชีกลางจะมอบอุปกรณ์Token Key และ Software ด้านการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์

       ส่วนราชการที่เหมาะสมในการใช้ระบบนี้คือส่วนราชการที่ ไม่มีเครือข่าย และ Lease Line ถึงกรมบัญชีกลาง

โดยตรง โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาให้ส่วนราชการที่จะใช้ระบบนี้แต่ละกรณี

                  -    Token Key คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานในการเข้าใช้ระบบผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีลักษณะภายนอกคล้าย Thumb drive แต่ไม่ใช่ Thumb drive โดยผู้ใช้งานต้องมีทั้งอุปกรณ์และ                             รหัสผ่านในการพิสูจน์ตัวตน สำหรับ Token key ให้ทำการเสียบที่คอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่การบันทึกข้อมูล

ระบบงานตามโครงการจ่ายตรงฯ

-                    ระบบบัญชีถือจ่าย

-                    ระบบการจ่ายเงินเดือน

-                    ระบบทะเบียนประวัติ

-                    ระบบข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนราชการ

กรมบัญชีกลาง

ภาพรวม

-                                              - ลดขั้นตอนการทำงาน

-              มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ภาครัฐครบถ้วน เต็มรูปแบบ

-                   การบริหารเงินสดและเงินคงคลังของประเทศ

-                   ลดค่าใช้จ่ายในการทำ

เอกสารขอเบิกและการโอนเงิน

-                      ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-                   มีฐานข้อมูลในการบริหารบุคลากรและงบประมาณทั้งระบบ

-                   สามารถทำงานตาม

ภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-                   ประหยัดต้นทุนในการดำเนินการเบิกจ่าย

 

-                   มีฐานข้อมูลเพื่อการ

บริหาร

 

 

ค่าใช้จ่ายและเงินต่างๆตามโครงการจ่ายตรงฯ

งบบุคลากร  งบดำเนินงาน  งบกลาง

-                    เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ

-                    เงินประจำตำแหน่ง

-                    เงินวิทยฐานะ

-                    เงินเพิ่มพิเศษซึ่งจ่ายควบ

-                     เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ

              ยกเว้น เงินเพิ่มพิเศษ

              สำหรับข้าราชการ 

             ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่

             ประจำอยู่ในต่างประเทศ

             (พ.ข.ต.)

     -  เงินตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือน

- เงินตอบแทนพิเศษ

- เงินค่าเช่าบ้าน

(กรณีส่วนราชการมีความประสงค์ขอเบิก)

-              เงินค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง

(กรณีส่วนราชการมีความประสงค์ขอเบิก)

 

-เงินสมทบ

ชดเชย กบข./

กสจ.

 

 

 เงินที่หักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ประเภทเงินที่หัก

เงินที่มีกฎหมายกำหนดให้หักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

เงินที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้หักจากเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

- ภาษีเงินได้บุคคล

   ธรรมดา

- เงินสะสม

   ( กบข/กสจ)

 

- หนี้ที่ต้องชำระให้แก่ส่วนราชการ

- หนี้ที่จ่ายชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม

 

การหักเงินชำระหนี้

1.เจ้าหนี้ประสานขอความร่วมมือกับส่วนราชการให้ดำเนินการหักเงิน

2.ส่วนราชการกำหนดหนี้ที่จะบริการหัก

3.ผู้มีสิทธิมีหนังสือยินยอมให้หักเงินกับเจ้าหนี้หรือส่วนราชการ

4.ผู้มีสิทธิเรียงลำดับหนี้

5.ส่วนราชการดูแลเรื่องการเรียงลำดับหนี้

6.จำนวนหนี้ที่แจ้งหักแต่ละบุคคลไม่เกินจำนวนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำสุทธิที่เหลือหลังหักภาษีและค่าธรรมเนียมธนาคาร(ถ้ามี)

7.กรมบัญชีกลางจะนำเงินที่ส่วนราชการแจ้งว่าเป็นรายการหนี้เข้าบัญชีส่วนราชการส่วนกลาง

แนวทางการดำเนินงาน ในแต่ละเดือน

ส่วนราชการ

กรมบัญชีกลาง

1. บันทึกการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบุคลากร

ภาครัฐ  เช่น  บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อนเงินเดือน 

      โยกย้าย พ้นจากราชการ ฯลฯ

2. ประมวลผลการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ

เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ

3. ส่งเอกสารการขอเบิกเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในแต่ละเดือนให้กรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 12 ของเดือน

4. กรณีมีการแก้ไข ต้องส่งให้กรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 17 ของเดือน

 

 

 

  1. ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลการขอเบิกเงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ ตามที่ส่วนราชการแจ้ง
  2. ตรวจสอบและอนุมัติ
  3. เบิกเงินต่าง ๆ ที่ส่วนราชการขอเบิก ในระบบ GFMIS
  4. ดำเนินการโอนเงิน

     4.1  กบข./กสจ.

            - เข้าบัญชีกบข./กสจ.

     4.2  ภาษี

         - เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน   (กรมสรรพากร)

       4.3  หนี้ - เข้าบัญชีส่วนราชการ

        4.4  เงินเดือน/ค่าจ้างสุทธิ

              - เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

 

 

 

 

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข