กลุ่มคลังและพัสดุ

คู่มือยืมเงินและเบิกจ่ายงบประมาณ (แก้ไข 2557) http://203.157.5.230/web_finance/detail_topic1.php?isbn=126&topic=7