เข้าสู่ระบบ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ บริหารงบประมาณ(จรูญ)

การประเมินผลการบริหารงบประมาณฯ GFMIS คลิกที่นี่ 

 


 

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

                       เดิม การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางทำการขอเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำในระบบ GFMIS และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตามข้อมูลที่ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำส่งกรมบัญชีกลาง

                 ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  และให้ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมโดยได้นำส่งข้อมูลบุคลากรพื้นฐานส่งกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2556 และได้โอนเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลางจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัด ส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ กรมบัญชีกลางได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยจัดทำเป็นระบบคู่ขนานเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2556 และจัดทำเต็มรูปแบบเดือนมกราคม 2557

อ่านเพิ่มเติม: ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

การขอเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในคืน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในระบบจ่ายตรงไม่สมบูรณ์ แล้วทางสถานพยาบาลให้สำรองเงินจ่ายไปก่อน ผู้มีสิทธิประสงค์จะขอเบิกเงินคืน จะปฏิบัติอย่างไร

-    กรณีตัวอย่าง เช่น ข้าราชการหญิงรายหนึ่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากคลอดบุตรแล้วบุตรที่คลอดใหม่ป่วยต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน ขณะนั้นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของบุตรยังไม่สมบูรณ์ ทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของบุตร * จึงได้สำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อน

* เด็กแรกเกิดที่ฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์  กรมบัญชีกลางปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องทำหนังสือตกลงกระทรวงการคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว327 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด 

อ่านเพิ่มเติม: การขอเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในคืน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ egp

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement :e-GP)

 

                   ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement :e-GP) จัดทำเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อน การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

อ่านเพิ่มเติม: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ egp

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกรณีดังต่อไปนี้ ต้องตกลงกับ สำนักงบประมาณ

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกรณีดังต่อไปนี้ ต้องตกลงกับ สำนักงบประมาณ

                (1) โอนงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกินกว่า 1 ล้านบาท สิ่งก่อสร้างเกินกว่า 10 ล้านบาท

                (2) โอนเงินมาสมทบรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน รายการนั้น          

               (3) ขอโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

                (4) ขอโอนไปเป็นรายการกำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ ยานพาหนะหรือเป็นรายการค่าที่ดิน

                (4) การโอนรายการเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

                (5) นำเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณปัจจุบันไปสมทบกับเงินงบประมาณรายจ่ายในปีที่ล่วงมาแล้วซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

                (6) อื่น ๆ ที่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณมิได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข