กระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

กระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

     1. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น (Research-Listening)

     2. การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning-Decision making)

     3. การติดต่อสื่อสาร (Communication-Action)

     4. การประเมินผล (Evaluation)