การสร้างภาพลักษณ์

 

 

     การสร้างภาพลักษณ์

ดร.เสรี  วงษ์มณฑา

ภาพลักษณ์  : 

- ภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กร 

- ภาพลักษณ์เป็นคุณค่าเพิ่มให้องค์กร 

- ภาพลักษณ์ทำให้องค์กรอยู่ได้อย่างมีสุขภาพที่ดี 

- ภาพลักษณ์นำมาซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุน 

- ภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องมีการสร้าง  

*เครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์  คือ ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์  

เราทำอะไรกับภาพลักษณ์ได้บ้าง? 

1.เราสามารถตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีได้ (reinforcement) ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด

2.เราสามารถสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่ได้ (building) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรด้วยยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

3.เราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เป็นลบให้เป็นบวกได้ (changing) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด

 

 

 

Image Building (การสร้างภาพ) 

การสร้างภาพ ไม่ได้หมายความว่าสร้างภาพที่สวยงามจากสิ่งที่ไม่สวยงามหรือสร้างให้มีภาพขึ้นมาจากความเป็นจริงที่ไม่มีภาพ แต่ การสร้างภาพ คือ การนำเอาความดีที่ไม่ปะติดปะต่อมาร้อยเรียงให้เป็นภาพที่สวยงาม หรือเลือกมุมของภาพที่ดีงามมานำเสนอให้คนได้มองเห็น

 

หลักการของการสร้างภาพองค์กร 

-   นำเสนอเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับองค์กร 

-   มีกระบวนการทำงานที่ดีเพื่อประสบการณ์ตรงที่ดีของผู้ที่มาติดต่อกับองค์กร

-   ชี้แนะให้กลุ่มเป้าหมายประเมินองค์กรด้วยมาตรการที่องค์กรมีความโดดเด่น

-   ภาพลักษณ์ที่ดีต้องสร้างบนรากฐานความเป็นจริงที่แข็งแกร่งเท่านั้น

 

องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร 

ผู้บริหาร                  

เจ้าหน้าที่ 

ผลงาน 

บริการ 

อุปกรณ์/เครื่องใช้ 

อัตลักษณ์แห่งองค์กร 

แนวทางการทำงาน 

วัฒนธรรมองค์กร 

บรรยากาศที่ทำงาน 

กิจกรรมที่ทำ

 

หน้าที่ของภาพลักษณ์ 

- สร้างคุณค่าเพิ่มเติม 

- สร้างชื่อเสียง 

- สร้างความรู้สึกที่ดี 

- สร้างสัมพันธภาพ 

- นำมาซึ่งการสนับสนุน 

- ปกป้ององค์กร 

- นำมาซึ่งความร่วมมือ 

- สร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นบวก 

- ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น 

- สร้างการยอมรับ 

- สร้างฉันทาคติ 

- สร้างความเข้าใจ

 

หัวใจสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ 

  • Ø การเสนอหน้าคือที่มาแห่งความสำเร็จ
  • Ø ต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือวางใจ
  • Ø ยุทธศาสตร์การทำงานต้องคมชัด
  • Ø ต้องมีความคงเส้นคงวาในการทำงาน
  • Ø ต้องอยู่บนรากฐานของความจริง
  • Ø สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง
  • Ø ต้องทำให้คนสนใจเรื่องที่นำเสนอ

 

รูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์ 

-  ให้ผู้นำเป็นพระเอก (CEO Approach) 

-  ให้ทีมผู้บริหารเป็นพระเอก (Management Approach) 

-  อาผลงานเป็นพระเอก (Output Approach) 

-  เอาตำนานเป็นพระเอก (Legend Approach) 

-  เอาความสำเร็จเป็นพระเอก (AchievementApproach) 

-  เอานวัตกรรมเป็นพระเอก (Innovation Approach) 

-  เอาการใส่ใจดูแลสังคมเป็นพระเอก (Social Responsibility Approach)