เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ( PR. NETWORK)

ทพญ.นัยนา   แพร่ศรีสกุล

เครือข่าย หมายถึง สิ่งที่ติดต่อกันเป็นใยแมงมุม ตาข่ายการติดต่อ เพื่อร่วมกันทำงาน เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ เพื่อการแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการร่วมกันทำงาน โดยมีฐานะเท่าเทียมกัน

ลักษณะของเครือข่าย

1.เป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive structures)

2.ไม่มีลำดับขั้น (Hierarchy)

3.มีการแบ่งงานกันทำ (Division of labor)

4.ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่าย  จะนำไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของเครือข่าย

5.กำหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating)

6.ความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายต้องอาศัย  ระยะเวลา ความสัมพันธ์  ความศรัทธา  และ ความไว้เนื้อเชื่อใจ

 

เทคนิคการทำงานของเครือข่าย

1.สร้างความผูกพัน และความรับผิดชอบ ต่อการสร้างเครือข่าย

2.เตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าการสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลา

3.เคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4.เสียสละประโยชน์ส่วนตัวบางอย่าง เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายประสบความสำเร็จ

5.การทำสัญญาของเครือข่ายต้องทำด้วยความรอบคอบ

6.มีความยืดหยุ่น

7.มีความคาดหวังที่ตรงกันในการทำงานร่วมมือกัน

8.เข้าใจในในความแตกต่างของวัฒนธรรมด้านพื้นที่และวัฒนธรรมองค์กร

9.เข้าใจในความเป็นอิสระขององค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่าย

10.รับผิดชอบร่วมกันทั้งในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลว

ข้อดีของการมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์

1.ได้เพื่อนที่ทำงานเหมือนกัน (คอเดียวกัน)  ไม่โดดเดี่ยว

2.ได้รับความรู้ใหม่ๆ(แนวทางการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล)

3.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเรื่องงาน วิชาการ

4.ได้ความคิดใหม่ๆ  (คิดสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ)

5.ได้รับทราบช่องทางการทำงานเป็นระบบ

6.ได้ทราบระบบการทำงานของเครือข่าย

7.ได้ความสามัคคี  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

8.ทราบช่องทางการประชาสัมพันธ์  ติดต่อกับเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค

9.เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในภาวะปกติ ฉุกเฉิน วิกฤต (ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค)

10.ทราบแนวทางในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน

11.เกิดการกระตุ้นการทำงาน

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข