เข้าสู่ระบบ

สาร สธ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สาร สธ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 http://www.moph.go.th/ops/iprg/book/bwtqng67n1t7.pdf

การออกแบบสื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

การออกแบบสื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

สื่อกิจกรรม  หมายถึง  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะเฉพาะเพื่อใช้ในงาน หรือโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ประเภทสื่อกิจกรรม

-     รางวัลพิเศษ (Special Awards)

-     การประชุม (Meeting and Conferences)

-     นิทรรศการ (Displays and Exhibits)

-     สนับสนุนงานของชุมชน (Sponsored Community Events)

-     สนับสนุนงานขององค์กรอื่นๆ (Sponsored Organizations) 

-     วันครบรอบปี (Anniversaries)

-     ขบวนพาเหรดและการจัดกระบวนแห่ (Parades and Pageants)

-      เปิดหน่วยงานให้เข้าเยี่ยมชม (Open Houses)

-      วันและสัปดาห์พิเศษ (Special Days and Weeks)

-      งานฉลอง (Dedications)

-      ตัวแทนทางการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Personalities)

-      การประกวด (Contests)

ความสำคัญของสื่อกิจกรรม

1.  ช่วยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆกัน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานของตนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดการประกวด

3.  สื่อกิจกรรมสร้างการรับรู้ที่เป็นรูปธรรมมากเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสด้วยตัวเอง

4.  เร่งเร้าให้มีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รวดเร็วขึ้น

5.  สื่อกิจกรรมช่วยให้มีการพบปะสังสรรค์ (Interaction) กันระหว่างบุคคลในฝ่ายต่างๆ ทั้งนักวิชาการ นักส่งเสริม เกษตรกร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.  ช่วยรวมวัสดุอุปกรณ์ไว้ในที่แห่งเดียวกัน เช่น การจัดนิทรรศการ

การสร้างสรรค์สื่อกิจกรรม  หมายถึง  การใช้จินตนาการด้วยการคิดจากระบบข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนาสร้างแนวคิดและการนำเสนอวัจนะภาษาและอวัจนภาษา ผ่านสื่อกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ปัญหาที่ดีกว่าในงานการสื่อสารขององค์กร

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค์สื่อกิจกรรม

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร

ความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อกิจกรรม

1.ทำให้เกิดความน่าสนใจ การออกแบบสารทั้งคำพูด การเขียน สัญลักษณ์ การใช้ภาษาให้ผสมผสาน อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจะทำให้สารเกิดความน่าสนใจ

2.ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การออกแบบสารเป็นความสำคัญขั้นต้นก่อน คือ ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีความเข้าใจและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

3.ทำให้เกิดการตระหนัก การออกแบบสารที่ดีจะทำให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประเด็นของการพัฒนาและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้

     4.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การออกแบบสารที่ดีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติได้

     5.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ

1.จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของแหล่งข่าวสาร

2.ลักษณะของผู้รับสาร

3.เพศและอายุ

4.ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

5.พื้นฐานความรู้

6.ควรพิจารณาถึงพฤติกรรมในการสื่อสาร

7.จำนวนหรือขนาดของผู้รับสาร

8.สถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวก

9.ทักษะในการสื่อสาร คือความสามารถในการสื่อสารของผู้ส่งสาร

10.งบประมาณในการใช้สื่อ

กระบวนการเลือกรับสาร

1.การเลือกรับสาร(Selective Exposure)

2.การเลือกสนใจสาร(Selective Attention)

3.การเลือกจำสาร(Selective Retention)

4.การรับรู้(Perception)

กระบวนการสร้างสรรค์สื่อกิจกรรม

1.การวิเคราะห์องค์การสื่อสาร

2.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

3.การสร้างสรรค์แนวความคิดหลัก

4.การนำเสนอเรื่องราว 3 วิธี

-          เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร

-          เพื่อแสดงเหตุผล

-      เพื่อสร้างอารมณ์
5.  การทดสอบสื่อ  เป็นการตรวจสอบผลของการออกแบบสารว่า มีความน่าสนใจและจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารได้หรือไม่ ระดับใด

ผลผลิตของการสร้างสรรค์สื่อกิจกรรม

1.สื่อประเภทเสียง

2.สื่อประเภทภาพและเสียง

3.สื่อประเภทข้อความและรูปภาพ

4.สื่อบุคคล

5.สื่อกิจกรรม

6.สื่อเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่สำคัญ 8 ประการในการสื่อสารภาพลักษณ์

องค์ประกอบที่สำคัญ 8 ประการในการสื่อสารภาพลักษณ์

( 8 C’s for Brand Creation)

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

จะเห็นได้ว่าการสร้าง Brand ที่ทรงพลังนั้นไม่ได้จำกัดแค่การใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่มีความหมายครอบคลุมในหลายมิติ Building the Brand-Driven Business ยังอธิบายว่า วิธีการสร้าง Brand แบบ operationalizing จะทวีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และ ยุทธศาสตร์ของธุรกิจกับยุทธศาสตร์ของ brand จะกลายเป็นสิ่งเดียวกันตัวอย่างของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง brand ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น FedEx, Virgin ,3M หรือ Starbuck ฯลฯ ได้สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ brand เป็นอันดับหนึ่ง โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยการรักษาคำมั่นสัญญาของ brand ในการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ได้สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อสื่อสาร กับผู้บริโภคและลูกค้าตลอดจนสาธารณชนมาเป็นเวลานาน การสร้าง brand หรือ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์นั้น จึงเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ต้องใช้เวลาการดูแลรักษา ทำนุบำรุงอย่างสม่ำเสมอ และที่สุดหากต้นไม้แห่งตราสินค้านี้ ผ่านฤดูกาลแห่งการเติบโต และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เชื่อเหลือเกินว่า ในที่สุดจะผลิดอกออกผลเบ่งบาน งดงาม อยู่ในใจของผู้บริโภค และ เจ้าของตราสินค้านั้นๆ อย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม: องค์ประกอบที่สำคัญ 8 ประการในการสื่อสารภาพลักษณ์

นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

 

นักประชาสัมพันธ์ มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงต้องมีความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ไม่ว่าเรื่องของการพูดและการเขียน กล่าวคือ สามารถเป็นพิธีกรได้  สามารถให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวได้ สามารถเขียนข่าวส่งข่าวได้ หรือแม้แต่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับนักข่าวได้ ฯลฯ

ฉะนั้น เมื่องานประชาสัมพันธ์มีความสำคัญเช่นนี้แล้ว นักบริหารหรือผู้นำในองค์กร ควรให้ความสำคัญแก่งานด้านประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดการอบรมให้ความรู้แก่คนภายในองค์กรในเรื่องที่สอดคล้องกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นอีกช่องทางอีกทางหนึ่งในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร , การจัดงบประมาณให้แก่หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย เป็นต้น

         

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ( PR. NETWORK)

ทพญ.นัยนา   แพร่ศรีสกุล

เครือข่าย หมายถึง สิ่งที่ติดต่อกันเป็นใยแมงมุม ตาข่ายการติดต่อ เพื่อร่วมกันทำงาน เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ เพื่อการแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการร่วมกันทำงาน โดยมีฐานะเท่าเทียมกัน

ลักษณะของเครือข่าย

1.เป็นโครงสร้างทางความคิด (Cognitive structures)

2.ไม่มีลำดับขั้น (Hierarchy)

3.มีการแบ่งงานกันทำ (Division of labor)

4.ความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่าย  จะนำไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวมของเครือข่าย

5.กำหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-regulating)

6.ความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายต้องอาศัย  ระยะเวลา ความสัมพันธ์  ความศรัทธา  และ ความไว้เนื้อเชื่อใจ

อ่านเพิ่มเติม: เครือข่ายประชาสัมพันธ์

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข