เข้าสู่ระบบ

การสร้างภาพลักษณ์

 

 

     การสร้างภาพลักษณ์

ดร.เสรี  วงษ์มณฑา

ภาพลักษณ์  : 

- ภาพลักษณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กร 

- ภาพลักษณ์เป็นคุณค่าเพิ่มให้องค์กร 

- ภาพลักษณ์ทำให้องค์กรอยู่ได้อย่างมีสุขภาพที่ดี 

- ภาพลักษณ์นำมาซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุน 

- ภาพลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องมีการสร้าง  

*เครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์  คือ ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์  

เราทำอะไรกับภาพลักษณ์ได้บ้าง? 

1.เราสามารถตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีได้ (reinforcement) ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุด

2.เราสามารถสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่ได้ (building) ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรด้วยยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ดี

3.เราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เป็นลบให้เป็นบวกได้ (changing) ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด

 

อ่านเพิ่มเติม: การสร้างภาพลักษณ์

กระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

กระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

     1. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น (Research-Listening)

     2. การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning-Decision making)

     3. การติดต่อสื่อสาร (Communication-Action)

     4. การประเมินผล (Evaluation)

ลักษณะที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์

ลักษณะที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์  

    มี สถาบัน หมายถึง องค์การ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ รัฐบาล ทบวง กรม อำเภอ เทศบาล โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ระบุไว้แน่นอน

    มีการวางแผน ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ นั่นก็คือ การประชาสัมพันธ์มิใช่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่จะต้องมีการตั้งใจ ตั้งวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และวางแผนในการดำเนินการ

    มีการสื่อสัมพันธ์แบบทางคู่ หรือยุคลวิธี (Two – way Process) การประชาสัมพันธ์มิใช่แค่เพียงเผยแพร่ประกาศ มุ่งเรียกร้องความสนใจ หรือสื่อสารไปยังประชาชนฝ่ายเดียวเท่านั้น จะต้องสังเกตรับฟังปฏิกิริยา หรือความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ หรือแก้ไขได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: ลักษณะที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์

ความหมายการประชาสัมพันธ์

ความหมายการประชาสัมพันธ์

  

       “การประชาสัมพันธ์” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ “Public Relations” 

“Public”  หมายถึง หมู่คน ประชาชน หรือสาธารณชน 

“Relations”  หมายถึง การสัมพันธ์ 

ดังนั้น ถ้าแปลความหมายแล้ว การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) หมายถึง การสัมพันธ์กับคนหมู่มาก  

อ่านเพิ่มเติม: ความหมายการประชาสัมพันธ์

Search


เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy Website Security Policy
Copyright© 2012 KmOps. design by กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข